Konu Başlıkları

Felsefe, Psikoloji ve Din

Arama Sonuçları: 195 - 16 sonuç sayısı 3324

Mevlana'dan peygamber öyküleri

Mevlana Celaleddin, sadece Doğu'nun birşairi değil, İslam'ın bir mütefekkiri, tesiri asırlardır devam eden bir mutasavvıfı ve günümüze ulaşan manevi bir önderidir.XIII. yüzyılda dağılmaya yüz tutan Anadolu birliğinin sağlanmasından Moğol istilasının tahribatının azaltılmasında büyük tesiri görüldüğü bir duygu ve düşünce abidesi olarak Doğu'nun ve B...

By Ceylan, İsmail Fatih

Tarih Düşünce Kitapları,9789756300114

Dante'nin cehennemi üzerine dersler

1587 yılının sonlanna doğru, konsülü Baccio Valori'nin isteğiüzerine, yalnızca yirmi dört yaşındaki Galileo'nun, ünlüFloransa Alcademisi'nin üyelerine Dante'nin Cehennemi'ninBiçimi, Konumu ve Büyüküğü Üzerine İki Ders vermesi gerekiyordu.'

By Galileo Galilei

Bilge Kültür Sanat,9786055715421

Varoluşun psikiyatrisi

'Varoluşun Psikiyatrisi', açıklama-anlama kutupsallığının tıp ve psikiyatri için aşılmaya çalışılmasına büyük önem vermektedir.'Varoluşun Psikiyatrisi, insanı bir Dasein olarak kavrar ve böylelikle yorumsamacı felsefenin Heidegger'den kaynaklanan felsefi antropolojisini paylaşır.Varoluş kavramı bu felsefi antropolojiden gelmekte ve Dasein'in insand...

By Göka, Erol

Vadi Yayınları,9789757726692

İdealar kuramı: Plato'un felsefesi üzerine araştırmalar

Sokrates insanlık tarihinde, felsefi anlam» içinde insan ruhunu bulgulayan ilk filozoftur. Sokratesçi düşünce yalnızca insanı değil, ancak aynı zamanda her biri bireysel insan varlığmı felsefi düşüncenin mutlak merkezi yapmıştır. Bu ise gerçek felsefenin başlangıcından başka bir şey değildir.

By Versenyi, Laszlo

,

Kötülük ve teodise : Batı ve İslam din felsefesinde "kötülük problemi" ve teistik çözümler

""Teistik Tanrı inancını, evrendeki acı, keder ve bunlara neden olan olgulara; kısa teknik ifadesiyle kötülükler e rağmen savunan teist din bilginleri ve filozoflar da, gerek iç teistik kuşkular karşısında gerekse dıştan gelen septik ve ateistik düşünsel itirazlar ve eleştiriler karşısında, dini inanç sisteminin veya teizmin rasyonelliğini ve tutar...

By Cafer, Yaran Sadık

Vadi Yayınları,9789757726708

İnsan hürriyeti

Hürriyet kavramının bir tanımı yapılabilir mi?Elinizdeki eser bu soruya olumlu cevap verileceği düşüncesiyle yazıldı. Sözlüklerde hürriyet kelimesi karşısında bir kaç tanım bulmak mümkündür. Mesela; zorlamanın yokluğu, tutkulu olmayan bir varlığın hali, bir eylemde bulunma veya bulunmama iktidarı gibi. Tanımların sayısı artırılabilir. Yapılan tanım...

By Öner, Necati

Vadi Yayınları,9789757726432

İki adalet arasında : Rawls ve Maclntyre : liberal ve komunitaryan düşüncelerin çatışma alanı

Elinizdeki çalışma, söz konusu soruları, her biri kendi açısından en düzgün şekilde ve derli toplu ifade ettiği ve yanıtladığı düşünülen iki aktörü kalabalığın arasından sahnenin önüne çekerek dinliyor ve onların sesiyle 'oyun'u anlamaya çalışıyor.Aktörlerden biri, 'oyun'u liberal cepheden sahneleyen John Rawls; diğeri ise karşı cepheden ve komunit...

By Hünler, Solmaz Zelyüt

Vadi Yayınları,9789757726784

Fundamentalizm korkusu : Avrupamerkezcilik ve İslamcılığın doğuşu

'Fundamentalizm Korkusu', Müslüman kimliklerin son yıllarda artan bir biçimde siyasi roller oynamaya başlama şekillerinin zihni kışkırtan bir değerlendirmesidir. Teorik olarak son derece zihin açıcı ve buluş sayılabilecek yaklaşımlara sahip olan bu çalışma; sayısız tezahür etme biçimlerine karşılık, İslami hareketlerin nasıl Üçüncü Dünya veya sömür...

By Sayyid, S.

Vadi Yayınları,9789756768037

Felsefi hermenötik ve yazarın niyeti

Yazılı bir metnin doğru anlaşılmasının ölçütü ve standardı nedir? Örneğin bu ölçüt metnin yazılı halinin, içerdiği önermelerin karşılık geldiği anlamların bire-bir bulunması mıdır? Yani metnin, önermelerden ibaret muhtevasının şifrelerinin çözülmesiylel anlamın kilidi açılır m? Yazılı metin böylesi bir şifreleme işleminden ibaretse, kuşkusuz, şifre...

By Tatar, Burhanettin

Vadi Yayınları,9789756768068

El Aziz'in azizleri : ibretlik azizlikler

Aliye Bacı'nın kedileri...Deli Recep'in demir tası...Yusuf Emmi'nin süpürgesi...Trafik Memed'in düdüğü....Onlar Elazığ'ın delileri ve sembolleri... Onlar günlük hayatımızın birerparçası olmuşlar.

By Çakmak, Yücel

Çayda Çıra Yayınevi,

Dil ve ahlak

'Dil ve Ahlak', bir dönem felsefesini oldukça güçlü bir şekilde etkileyençözümleyici (analitik) felsefenin çözümleme mantığı içerisinde ahlakmeselesine yaklaşımını konu edinmektedir.

By Poyraz, Hakan

Vadi Yayınları,9789757726456

Kirpi ile tilki : seçme makaleler

Murat Borovalı’nın derlediği bu seçkide, Isaiah Berlin’in düşüncesinde kilometre taşı olarak değerlendirilebilecek makaleler yer almaktadır. Berlin’in karşı-Aydınlanma, Machiavelli ve Tolstoy’un tarih anlayışı üzerine makaleleri, tek büyük birşey bilen kirpiye karşı birçok şey bilen tilkinin Batı düşüncesindeki yolculuğunun seyir defteri olarak değ...

By Berlin, Isaiah

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9786053990529

Kirpi ile tilki : seçme makaleler

Bu kitap “Proje Döngüsü Yönetimi’nin” proje teklifi yazma ve izleme-değerlendirme aşamalarını kapsamaktadır. Özellikle “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” önemli bir eğitsel araç olarak kullanılmıştır. Uygulama/alıştırma, geniş örnek havuzu, kılavuz sorular, karşılaşılan riskler, kontrol listeleri adım adım proje yazılması için kolaylaştırıcı ögeler olar...

By Yentürk, Nurhan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,9786053990529

Öteki Türkiye'de din ve modernleşme

Türkiye'nin modernleşme deneyimi uzun bir tarihselgeçmişe sahiptir. Geleneksel yapılar bu süreç içindeönemli ölçüde bir değişime tabi olmuştur. Bu çerçevede Sünnilerdeortaya çıkan farklılaşmalar kadar Aleviler arasında meydanagelen farkhlaşmalar da önem kazanmıştır.

By Subaşı, Necdet

Vadi Yayınları,9789756768464

Günlük düşüncede modernlik, din ve laiklik

Modemizm günümüz entelektüel tartışmalarmda güncel yerini korumayadevam ediyor. 'İnsanoğlunun ortaya koyduğu, akla dayalı en iyiproje? ile 'çökmeye yüz tutmuş bir meta anlatı' arasında çeşitli tonlardave düzlemlerde ele alman modemizm, ümit kesilmemiş, konsültasyonaltında bir hasta muamelesi görüyor. Fakat modemizme karşı tavrımızne olursa olsun, s...

By Paker, K. Oya

Vadi Yayınları,9789756768617

Sosyal bilim düşüncesi ve felsefe

Bilimsel etkinlik ile atbaşı gelişen bilimsel yöntem tartışmaları,zaman ve zemine göre iki ana işlev üstlenmektedi-1er: Meşrulaştırma ve sorgulama. Metodolojinin bu iki işlevibilimin toplumsal konumu ile de yakından ilişkilidir.

By Winch, Peter

Vadi Yayınları,9789757726272