Konu Başlıkları

Enerji

Arama Sonuçları: 1 - 16 sonuç sayısı 28

Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir enerji politikaları

Enerji sektöründe yatirim projelerinin degerlendirilmesi : (promethee yöntemi ile)

Enerji piyasaları ve hisse senedi fiyatları ilişkisi: Bric ülkeleri ve Türkiye örneği

Tarım ve sanayi devrimlerinden sonra enerji devrimi

Enerji sektörü finansmani

Güneş kollektorü uygulamaları

Fosil yakıt tüketilerek enerji üretildiğinde çevreye zarar verilmekte veoluşan C02 gazları sera etkisi oluşturarak küresel iklim değişikliklerine yolaçmaktadır. Dünya enerji ihtiyacı her yıl %5 oranında artmaktadır. Fosilyakıt üretimi artan enerji talebine cevap veremediği için fiyatlaryükselmektedir. Türkiye Fosil Yakıtlar konusunda dışa bağımlıdı...

By Yerebakan, Metin

İstanbul Ticaret Odası,9789944606127

Enerji ve çevre uyumu : seminer, 17.12.2007

Dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkemizde, insan ihtiyaçlarınınkarşılanması ve gelişiminin sağlıklı olarak sürdürülmesinde en önemli unsurenerjidir. Ancak son zamanlarda dünya genelinde nüfus artış hızına paralelolarak enerjiye olan ihtiyaçta artmıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602860

Mavi ışığın dansı : şimdi değişim zamanı

Mikro enerji santralleri

Dünya son çeyrekte sürekli bir şekillenme olgusuna maruz kalmıştır. Soğuk Savaş'ın son bulması ilekapanan dönemin ardından karşı karşıya kalınan bu yeni durum yarattığı etkilerle düzeni halaşekillendirmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944603065

Enerji sektörünün geleceği alternatif enerji kaynakları ve Türkiye’nin önündeki fırsatlar

Günümüzde hem ulusal hem de uluslararası politikaların en önemlibelirleyicilerinden biri enerji konusudur. Üretimin, sanayileşmenin vekalkınmanın en önemli girdilerinin başında yer almasının yanısıra enerji,toplumun yaşam standartlarının ve refahının yükseltilmesinin de en önemlibileşenlerinden biridir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601719

Sağlık ve trafik eğitimi

Bu inceleme, ilk ve orta dereceli eğitim programları ile Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim dallarında okutulmakta olan Sağlık ve Trafik Eğitim dersinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından belirlenen içeriği çerçevesinde yapılan bir çalışmanın ürünüdür.

By Şenşekerci, Erkan

Ezgi Kitabevi,9789758606245

Hidrojen enerji sistemleri ve Türkiye açısından önemi : Seminer, 01.07.2005

Petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların hem yakın bir gelecekte tükenecek olmalarıhem de tüketimlerinin ekolojik dengeyi geriye dönüşü olmayacak bir biçimde bozmasınedeniyle geleceğe yönelik yeni, temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının bulunmasıve bu kaynaklara yönelik yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi tüm insanlığıngündemine aciliy...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755129952

Kuran-ı Kerim'in konulu tefsiri

""Rahman ve Rahim"": Bizler O (c.c.)'nun rahmeti sayesinde yaşamaktayız. Allah(c.c.)'ın Rahmet ve İlim sıfatı her şeyi kapsar. Şayet yüce Allah (c.c.) Gaffir ve Rahımolmasaydı, günahlarımız bizi helak eder, zulüm ve inkarlarımız ise, bizleri yok ederdi.

By Gazali, Muhammet

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789759044060

Oto elektronik teknolojisi

Günlük hayatımızda birçok enerji çeşidi vardır. Bunlara baktığımızda;ısı enerjisi, mekanik enerji, kimyasal enerji, potansiyel enerji, elektrikenerjisi gibi çeşitli enerjilerle karşı bulunmaktayız. Bunlardanelektrik enerjisi bir ampulden geçtiğinde ısı ve ışık, motordan geçtiğindeise hareket meydana gelir. Meydana gelen iş elektrik akımının bir ene...

By Yurtkulu, İlhan

Yüce Yayınları,9789754110753

Kablo etüdü

Kablonun sınıflandırılması ve kapsamı,kablo sanayiinin durumu,performansı, dış ticareti,dünya kablo sanayi konularında bilgiler veren rapordur.Raporda ayrıva sektörde faaliyet gösteren başlıca üretici ve ihracatçı firmalar da yer almaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Kahverengi eşya sektör profil araştırması

Elektronik ve kahverengi eşya sektörlerinin tanımı,üretim,satış ve dış ticareti hakkında bilgi veren sektör araştırmasıdır.Ayrıca araştırmada sektördeki ihracatçı firmalar,faaliyet gösteren Birlikler de yer almaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,