Konu Başlıkları

Enerji

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 33

Thomas - Alva Edison hayatı ve icatları

Ondokuzuncu yüzyılın son yarısıyla yirminciyüzyılın ilk yarısı insanlık için çok verimli olmuştur.Bu çağ içinde şeref levhasına göz kamaştırıcıbir ışıkla yazılmış bir ad varsa, o da Edison' dur.

By

Kastaş Yayınevi,9789757639978

Güneş kollektorü uygulamaları

Fosil yakıt tüketilerek enerji üretildiğinde çevreye zarar verilmekte veoluşan C02 gazları sera etkisi oluşturarak küresel iklim değişikliklerine yolaçmaktadır. Dünya enerji ihtiyacı her yıl %5 oranında artmaktadır. Fosilyakıt üretimi artan enerji talebine cevap veremediği için fiyatlaryükselmektedir. Türkiye Fosil Yakıtlar konusunda dışa bağımlıdı...

By Yerebakan, Metin

İstanbul Ticaret Odası,9789944606127

Bor sempozyumu 20-22 Haziran 2002 bildiri özetleri

Türkiye bor mineralleri açısından dünya bor cevherlerinin %80’ine sahiptir.

By

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,

Enerji ve petrol sorunumuz semineri, 26-27 Nisan 1979

İstanbul Ticaret Odası’nca düzenlenmiş bulunan “Enerji ve PetrolSorunumuz” adlı bu seminer, petrol üreticisi ve ihracatçısı ülkelerinfiyatlarda yaptıkları düzensiz artırımlar ve geleceğe ait gereküretim gerekse fiyat tahminlerinin imkânsızlaştığı ve bütündünya ülkelerinin, çetin sorunlarla karşılaştığı bir döneme rastlamasıdolayısıyle ülkemiz açısı...

By

İstanbul Ticaret Odası,

Enerji tasarrufu paneli, 14 ocak 1982

Enerji Tasarrufu konusu, Türkiye'nin ekonomik kalkınması ilesıkı bir ilişki içindedir. Ekonomik kalkınmayı düşürmeden, mevcutenerji kaynaklarından, enerjinin tasarruflu kullanılması yolu ile eniyi biçimde nasıl yararlanılabileceği,tüm ülkelerin temel problemlerindenbiridir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Enerji tasarrufu açısından enerji sorunu

1973 yılı sonunda Ortadoğu savaşı nedeniyle petrol ihracatçısı ülkeler tarafından uygulanan ambargo ve petrol fiyatlarının birdenbiıe 3 mislinden fazla arttırılması, özellikle gelişmiş ülkelerdeki 1970’lerin başından itibaren kendini gösteren enflasyon eğilimini hızlandırmışve tüm ekonomilerin şu veya bu ölçüde ekonomik kriz içine girmelerindeetkin...

By

İstanbul Ticaret Odası,

Türkiye'nin doğal kaynakları rehberi

Oldukça zengin doğal kaynaklara sahip olan ülkemiz, bu kaynaklarını iyibir şekilde kullanamamakta ve ekonomiye yeterince kazandıramamaktadır.Doğal kaynaklarımızın istenilen düzeyde ekonomiye kazandırılamamasınınbaşlıca nedeni ise bu kaynaklar hakkında özel sektörümüzün yeterincebilgilendirilmemesi ve yatırımcıların ilgisinin bu alanlara çekilememes...

By

,

Rüzgar enerjisi

Günümüzde enerjiye olan ihtiyaç ve tüketim gün geçtikçe çoğalırken,bazı enerji kaynaklarıda giderek tükenmektedir. Dünyamızı tehdit etmekte olan küreseliklim değişimi ve sera gazı emisyonlarının en önemli sebeplerinden biri fosilyakıtların kullanılmasıdır. Enerji üretim teknolojilerinin belirgin olumsuzluğuolan çevresel etki, rüzgar enerjisinde en ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755125824

Sorularla binalarda enerjinin etkin kullanımı

İçindede yaşadığımız günlerde ülkemizin güncel sorunları arasına dahil olandoğalgaz sıkıntısının da açıkça ortaya koyduğu üzere, enerji açısından dışa bağımlıülkemizin, acilen alternatif enerji kaynakları geliştirerek bir yandan üretimi artırması,bir yandan da israfı önleyici tedbirler alması önem ve öncelik arzetmektedir. İsrafıönleyici önlemlerle...

By Göğüş, Yalçın Abdullah

İstanbul Ticaret Odası,9789755124216

Mikro enerji santralleri

Dünya son çeyrekte sürekli bir şekillenme olgusuna maruz kalmıştır. Soğuk Savaş'ın son bulması ilekapanan dönemin ardından karşı karşıya kalınan bu yeni durum yarattığı etkilerle düzeni halaşekillendirmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944603065

Türkiye'de elektrik enerjisi sektöründe özelleştirme politikaları ve çalışmaları

Enerji, sanayileşmenin, sosyal ve ekonomik gelişmenin en temel girdilerindenbirisidir. Bu nedenle sanayileşen ve gelişmekte olan ülkelerin enerji ihtiyaçları sürekliartmaktadır. Ülke kalkınmasının kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi ve refahdüzeyinin arttırılabilmesi için artan enerji talebinin zamanmda ve güvenilir bir şekildetemin edilmesi gerek...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123981

Hidrojen enerji sistemleri ve Türkiye açısından önemi : Seminer, 01.07.2005

Petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların hem yakın bir gelecekte tükenecek olmalarıhem de tüketimlerinin ekolojik dengeyi geriye dönüşü olmayacak bir biçimde bozmasınedeniyle geleceğe yönelik yeni, temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının bulunmasıve bu kaynaklara yönelik yeni ve verimli teknolojilerin geliştirilmesi tüm insanlığıngündemine aciliy...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755129952

Enerji ve çevre uyumu : seminer, 17.12.2007

Dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkemizde, insan ihtiyaçlarınınkarşılanması ve gelişiminin sağlıklı olarak sürdürülmesinde en önemli unsurenerjidir. Ancak son zamanlarda dünya genelinde nüfus artış hızına paralelolarak enerjiye olan ihtiyaçta artmıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602860

Enerji sektörünün geleceği alternatif enerji kaynakları ve Türkiye’nin önündeki fırsatlar

Günümüzde hem ulusal hem de uluslararası politikaların en önemlibelirleyicilerinden biri enerji konusudur. Üretimin, sanayileşmenin vekalkınmanın en önemli girdilerinin başında yer almasının yanısıra enerji,toplumun yaşam standartlarının ve refahının yükseltilmesinin de en önemlibileşenlerinden biridir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601719

Petrol fırtınası

Dünyada herşey, ama akla gelebilen herşey hammaddekaynaklarma bağlıdır. Harp ve sulh, hammadde kaynaklarıüzerinde ve bu kaynakların bulunduğu sahalar civarındacereyan eden gizli ve korkunç birtakım mücadelelerineseridir.

By Karadağ, Raif

Truva Yayınları,9789944212380

Enerji kaynakları sempozyumu Çanakkale 13-15 Nisan 2000

Herkesin enerjiye ihtiyacı var. Enerji olmazsa yaprak kıpırdamaz, kuş uçamaz.Ağzınızı açamazsınız. Herkes enerji hakkında birşeyler biliyor. Bu Sempozyumdaherkesin bildiği şeyler anlatılmayacak. Bilimsel çerçevede yeni gelişmeler ve uygulamasonuçları sergilenecek.

By

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,9789758100132