Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 155 - 16 sonuç sayısı 2479

Does the euro have a chance to challenge the dollar? : working papers in economics

The dollar has been the dominant currency since the World War II. Will theeuro ever be able to challenge the dollar? In order to understand the chanceof the euro against the dollar some comparisons are made between them.

By Göksel, İdil

İzmir Ekonomi Üniversitesi,

Başarılı vergi mükellefleri 1981

1981 Yılı başarılı vergi mükelleflerinin istatistiki verilerini içeren yayındır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Basel II'ye geçiş öncesi KOBİ'lerde genel durum değerlendirmesi : sorunlar ve çözüm önerileri bildiriler kitabı, 02-03-04 Mayıs 2008

Küçük ve Orta Büyüklükteki/Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) gelişmiş ve gelişmekte olan tümekonomilerde olduğu gibi ülkemiz ekonomisi içinde de önemli paylara sahiptir. Türkiye’de faaliyet gösterenişletmelerin yaklaşık %99,5’i KOBİ sınıflandırması kapsamında kalmaktadır. Bu işletmeler istihdamın yaklaşık%64’ünü yaratmakta; GSMH’ ya da yaklasık %36 ora...

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789207

Maliyet bilgilerine dayalı stratejik pazarlama kararları için stratejik pazarlama muhasebesi

Stratejik pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkanproblemlerin çözümünde ve stratejik pazarlama kararlarının (stratejik ürün,stratejik fiyat gibi) verilmesinde karar verici durumundaki pazarlama yöneticisininkarar vermede temel oluşturacak uygun, ilgili, geçerli, doğru vegüvenilir maliyet bilgilerine gereksinimi vardır.

By Ceran, Yunus

Tablet Kitabevi,9786055948085

Stratejik maliyet yönetiminde pazara dayalı hedef maliyet yönetimi

Günümüzün teknolojik ortamında geleneksel maliyetleme yöntemlerininyetersiz kalması ve geleneksel maliyet muhasebesi döneminin sona ermesiyle,çağdaş maliyet ve yönetim muhasebesi dönemine geçilmiş, çağdaşmaliyet yönetimi ve stratejik maliyet yönetimi anlayışının son yıllarda önplana çıkmasıyla da küresel rekabet ortamında daha sağlıklı kararlar alm...

By Ceran, Yunus

Tablet Kitabevi,9786055948085

Güncel işletmecilik konuları

20. yüzyıl tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçilmiş ve sanayi toplumundan da bilgi toplumuna hızlı bir geçiş yaşanmıştır. Bu dönemde, bilginin insanlar ve işletmeler açısından önemi ve değeri artmış, çağdaş işletmecilik anlayışı da bilgiyi üretimin temel unsurlarından biri olarak kabul etmiştir. Böylece, bilgi aynı zamanda büyük bir ekonomik ve...

By

Tablet Kitabevi,9786055948061

Third International student conference "empirical models in social sciences”, April 13-14, 2007, İzmir, Turkey

Despite major improvements in the field of terrorist studies, scholars are still baffled by the duration ofterrorism, particularly in modern industrial democracies. Why do groups continue to resort to violenttactics to express their political preferences? And what are the most productive policy responses toobstruct terrorist operations while reduci...

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789238

Pricing of S and P 100 index options based on GARCH volatility estimates : working papers in economics

This paper is a contribution to the vast literature on the inefficiency in the indexoptions markets. Previous research has found that trading based on impliedvolatility forecasts do not generate positive profits for the S&P 500 indexoptions but GARCH volatility forecasts do. Trading based on implied volatilityforecasts for the S&P 100 index options...

By Oğuş, Ayla

İzmir Ekonomi Üniversitesi,

Dünden bugüne İzmir'in sosyal ve ekonomik gelişimi

İzmir tarih boyunca Anadolu'nun yaşadığı pekçok değişime öncülük etmiştir. Yüzyıllarboyunca pekçok uygarlık önce izmir ve çevresinde boy göstermiştir.Osmanlı ekonomisi İzmir'den dünyaya açılmıştır. Demiryolu ağı izmir'den kurulmayabaşlanmıştır. Kurtuluş savaşı İzmir'de noktalanmıştır. Cumhuriyet döneminde de bugelenek süregelmiştir.

By

İzmir Ekonomi Üniversitesi,9789758789108

2nd International Student Conference “Globalization: Opportunities and threats for developing countries”, proceedings book 2006

The growing number of financial crises during the nineties has generated an importanteconomic literature. Most of it focuses on the determinants of crises, explains whyfinancial crises happens, and tries to predict their occurrence.

By

,9789758789122

Postmodern pazarlama: marka çağında liderlik için PİM modeli

Değişim, değişim, değişim....Bir adım geri çekilip bugünden geçmişe bakınca fark edilen hızlı ve radikal değişim... İş dünyasını da etkisine alan ve oyunun kurallarının yeniden yazılmasına sebep olan değişim sonucu günümüz pazarlarına damgasını vuran üç dinamik ve bunların yol açtığı sorunlar...

By Edin, Sözer Güçlü

,9786053770671

Emek, teknolojik yenilik ve büyüme

Bu eser ekonomik büyüme konusuna ilgi duyan herkese hitap edebilme amacındadır. Büyümeye yaklaşım farklı bir açıdan, verimlilik artışları çerçevesinde ele alınmıştır. Çalışma, 'neden hala nitelikli emek ve teknolojik yenilikler gibi temel kavramların mikro-makroekomnomi kuramlarında yer almadığını irdelemekte ve eleştirmektedir.

By Gürak, Hasan

Değişim Yayınları,9789756267226

Savaş sonrası ortamında 1947 Türkiye iktisadi kalkınma planı

Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı'nda, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni kurulan dünya düzeninde, Türkiye'nin konumunu ve yeni ekonomik politikalarını saptarken, 1947 yılında geliştirdiği ""Türkiye İktisadi Kalkınma Planı"" ve bu planın iç ve dış politik bağlamı analiz edilmektedir. Plan 1948-1952 yıllarını kapsayan beş yı...

By Tekeli, İlhan

Bilge Kültür Sanat,9786055715021

The effects of globalization on financial reporting

Uluslararası muhasebe standartları, mali raporlar konusunda yapılmış konferans.

By

İstanbul Ticaret Üniversitesi,9789756516164

Finansal yönetim ilkeleri

Türkiye’nin hemen hemen bütün üniversitelerinde işletme öğrenimi gören onbinlerce öğrencinin iyi bir finans formasyonu alması, kendileri, görev yapacaklarıkurumlar ve toplum açısıdan son derecede önemlidir.

By Cudi, Gürsoy Tuncer

Doğuş Üniversitesi,9789944578905