Konu Başlıkları

Ekonomi ve Finans

Arama Sonuçları: 149 - 16 sonuç sayısı 2479

International commercial arbitration a comparative survey

While arbitration h as a long history in Turkey, there h as not been extensiveexperience in Turkey with various types of arbitration that are commonplacein the rest of the world, such as compulsory or voluntaryarbitration, ad hoc or institutional arbitration, commercial or public arbitration,and international or domestic arbitration.

By

,9789944601917

Çin menşeli ürünlerin ithalatı karşısında yerli ürünlerin rekabet gücünün arttırılması araştırması : oyuncak sektörü

Ekonomik kalkınmasını ihracata dayalı büyümeye dayandıran ve 1990'lıyılların ikinci yarısından itibaren Dünya piyasalarında yer almaya başlayanÇin, ilk yıllarda ucuz işgücü ve diğer faktörlerle ürettiği ürünlerin avantajınıkullanmış ve pazarlarda yer edinmeye başlamıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601450

Yeniden dirilen Türkiye ekonomisi, 24 ocak 1980 ve ötesi

Türkiye 1980'lere gelene kadar içe dönük ithal ikamesi stratejisiniizlemiş, ülke kalkınma yoluna girmiş fakat 1970'lerdeöyle sorunlarla karşı karşıya kalmıştı ki bunlardan kurtuluşyolunun ancak dışa dönük bir pazar ekonomisi uygulaması olduğuyurt dışındaki ve içindeki gerçek bilim adamları tarafındanısrarla belirtilmiştir.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

What is unconventional economics

The van-guard of the unconventional economics is my book entitled ANUNCONVENTIONAL ANALYSIS OF THE TURKISH ECONOMY (to be noted asUATE), published in 1978.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661185

What is theunconventional analysis of growth

I realize now that i have been in search of a standart of value for measuring nationalincome when it is compared over time. Traditionally, relative prices are kept constantwhen national incomes of a country are compared over time.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789759678357

Uluslararası iktisat 2

Bu bölümde Uluslararası İktisat II kitabımda ne gibi konuların anlatılacağıözetlenecektir.Bu kitap Uluslararası İktisada Giriş kitabının devamı olup, o kitapta ele alınmayanbazı konulan içerir.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789757153092

Uluslararası iktisada giriş

Uluslararası iktisadın konusu değişik ulusların ekonomik ilişkilerinin araştırılmasıdır.Dünyanın 180 kadar değişik devleti arasında ekonomik ilişkiler vardır.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789757153085

Türkiye nereye gidiyor? : Türkiye’de ekonomik uygulama ve düşüncenin eleştirisi

Türkiye çok önemli iktisadi sorunlarla karşı karşıyadır.Ülke yönetici ve düşünürlerinin sorunların öneminitaktir ettiğini sanmıyorum.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

Türkiye ekonomisine dair herkesten farklı görüşlerimden örnekler

Bu küçük broşürde Türkiye ekonomisinin analizinde herkesten farklı görüşlerimedair bazı örnekler yer alıyor. Türkiye ekonomisinin çeşitli sorunları değişik düzeylerdetartışılmaktadır:

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789759675110

Türkiye ekonomisinde gözden kaçan doğrular herkesin inandığı yanlışlar

Milli gelir ülkelerin ekonomik düzeyini ölçen en kapsamlı bir kavramdır. Ülkeninekonomik düzeyini ölçerken bunun tarihi gelişmesine bakınca gelişme ve büyümeninnerede olduğunu anlarız.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661024

Türkiye’de milli gelir artışının sıradışı bir analizi

1978 yılına gelene kadar Türkiye ekonomisi gerek Türk, gerek yabancı iktisatçılartarafından (özellikle Dünya Bankası iktisatçıları) araştırılıp, bu ekonominin gerçeklerive geleceği hakkmda pek çok bulgular ortaya konmaktaydı

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789756661062

Türkiye’de iktisat biliminin sefaleti

2 yıldır BİZİM GAZETE de her cumartesi günü Türkiye ekonomisine dair yazılaryazıyorum. Ekonomik konulara dair köşe yazıları hemen her gazetede var. KanımcaTürkiye ekonomisinin yapısını ve teorisini hiç kimse anlamadığı cihetle herhafta yüzlercesi basılan bu yazıların bence enformasyon vermesi dışında fazla bir değeriyoktur.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789757153160

Türkiye iktisadına güncel bir yaklaşım

Dünya ekonomisinin bir parçası olduğunun bilinci içinde bugününe vegeleceğine güven duyarak dünya ülkeleri ile ekonomik ilişkilerini geliştirenTürkiye'de girişimcinin önündeki bürokratik engeller birer birer kalkmakta,gerçekçi liderlerin yönetimindeki memleketimiz gitgide dinamik, çalışkan,arayan, bulan, okuyan, öğrenen girişimcilerin iş alanı olma...

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

Türkiye ekonomisinin basmakalıp olmayan bir teorisi ve analizi

Bu kitap beraberce yayınlanmakta olan 3 kitabın en bilimsel olanıdır.Kitaplarda üç şey yapılmak istenmektedir. Birincisi Türkiye konuşundayazan iktisatçıların ekonomimizi anlayamamış olduğudur.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,9789754861624

Türkiye ekonomisinde 1994 bunalımı : halka hoş görünme (populizm) çabasındaki politikacılarımız ile yöneticilerimizdeki yanılgıların kaçınılmaz sonucu

1994 yılının başlarında Türkiye ekonomisi, ekonomiyi iyi izleyenlerceson bir yıldır beklenen, ama ekonomiyi yönetenler tarafından genelliklebeklenmeyen bir bunalıma girmiştir.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,

Türkiye ekonomisinin geleceği : fakirleşmeye devam edecek miyiz?

Bu kitap Türkiye'de bilim çevrelerince üretilen ve kamu oyundayankı bulan kitaplara benzemez. Okuyucu alışık bulunmadığı görüşlerile karşı karşıya gelecektir.

By Hatiboğlu, Zeyyat

Zeyyat Hatiboğlu Kitaplığı,