Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 78

Gala ağlıyor

Güvenliğin doğası doğanın güvenliği : diren doğa

Topographien der moderne: literarische stadtebilder und bilder des selbstverstandnisses Paris-Berlin-Istanbul

Yeniden Üretim : eskinin yeniden imal edilmesi

Sulak alanların sürdürülebilir yönetimi : Akşehir Gölü örneği

Ankara Üniversitesi'nde çevre konusunda kim kimdir?

İstanbul’un afetlerden zarar görebilirliği sempozyumu bildiriler kitabı

Kitapta, “İstanbul’un Deprem Tehlikesi ve Riski”, “İstanbul’da Deprem Tehlikesine Etki Eden Faktörler”, “17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin Işığı Altında Olası Marmara Depremi”, “Şehirsel Gelişmenin İstanbul Selleri Üzerindeki Etkisi”, “Metropollerde Afet Bilinci”, “Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetler”, “Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Yürü...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944609715

Atık kağıt geri dönüşümü ve değerlendirme olanakları

insan yaşamındaki vazgeçilmez ürünlerden olan ve pekçok alandayaygın bir kullanıma sahip olan kağıdın kullanım oranı günümüzde ülkeleringelişmişlik seviyelerini belirleyen ölçütlerden biri olarak kabul edilmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

İstanbul'un çevre sorunları ve çözüm yolları

İstanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyenölçüde sanayileşmesi çarpık yapılaşması ile Türkiye'nin en sorunlu kentlerindenbiri durumuna gelmiştir.

By Orhon, Derin

,

Katı atıkların ekonomide değerlendirilmesi

Ülkemizde kişi başına ortalama 1 kg/gün katı atık düştüğü dikkate alınırsa, katı atıkyönetiminde karşılaşılan zorlukların ve bu atıkların imha yada depolama maliyetleriningiderek artan boyutları anlaşılacaktır. Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, kalankısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600736

Kimyasal ambalaj ve atıkların çevreye etkileri ve zararlarının önlenmesi, seminer, 08.11.2006

Kimya sanayii tüm sanayileşmiş ülkelerde önde gelen ilk 3 sektör arasında yeralmakta, bu nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabuledilmektedir. A ynca, Kimya ve Boya sanayiinin, Türk imalat sanayiinde üretilenürünlerin yaklaşık% 30'unu oluşturması, ayrıca birçok üretim yapan firmaya anagirdi sağlaması konunun önemini bir k...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601276

Nasıl zehirleniyoruz

Çevremizi tümüyle sarmış olan aşırı derecede toksik (zehirli)yüzlerce ve binlerce sentetik kimyasal yetmiyormuş gibi, endüstrininçıkardığı ve her gün artan miktarda toksit metal artıklarçevreye yayılıyor.

By Kuzanlı, Mennan Aysım

Dharma Yayıncılık,9789944986779

İç mekan süs bitkileri

Doğanın bir parçasz olan insanda çiçek yetiştirme tutkusu çok eskiyıllara dayanmaktadır. Yaklaşık beş bin yıl önce Çinlilerin evlerini süs bitkileriylebezedikleri bilinmektedir.

By Oral, Necdet

Ezgi Kitabevi,9789757763666

Genel ortam kirlenmesi

XXI. Yüzyıl başlarken , Türkiye'nin ve bütün dünyanın çözmek zorundaolduğu en büyük sorun ortam kirlenmesidir. Uçurumun başınagelmiş yaşlı gezegenimiz büyük bir çevre sorunları yumağıyla karşı karşıya,içiçedir. Nüfusun aşın artması bu sorunların, kirlenmenin başlıca nedenidirDünya, üzerinde yaşamaya çalışan korkunç kalabalığı beslemeyecekkadar zorl...

By Güney, Emrullah

Ezgi Kitabevi,9789758606368