Konu Başlıkları

Çevre Bilimleri

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 68

İstanbul'un çevre sorunları ve çözüm yolları

İstanbul, Türkiye ortalamasının çok üstündeki nüfus artışı, arzu edilmeyenölçüde sanayileşmesi çarpık yapılaşması ile Türkiye'nin en sorunlu kentlerindenbiri durumuna gelmiştir.

By Orhon, Derin

,

Katı atıkların ekonomide değerlendirilmesi

Ülkemizde kişi başına ortalama 1 kg/gün katı atık düştüğü dikkate alınırsa, katı atıkyönetiminde karşılaşılan zorlukların ve bu atıkların imha yada depolama maliyetleriningiderek artan boyutları anlaşılacaktır. Evsel katı atıkların %68'ini organik atıklar, kalankısmını ise kağıt, karton, tekstil, plastik, deri, metal, ağaç, cam ve kül gibi maddeler...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600736

Kimyasal ambalaj ve atıkların çevreye etkileri ve zararlarının önlenmesi, seminer, 08.11.2006

Kimya sanayii tüm sanayileşmiş ülkelerde önde gelen ilk 3 sektör arasında yeralmakta, bu nedenle ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabuledilmektedir. A ynca, Kimya ve Boya sanayiinin, Türk imalat sanayiinde üretilenürünlerin yaklaşık% 30'unu oluşturması, ayrıca birçok üretim yapan firmaya anagirdi sağlaması konunun önemini bir k...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601276

Nasıl zehirleniyoruz

Çevremizi tümüyle sarmış olan aşırı derecede toksik (zehirli)yüzlerce ve binlerce sentetik kimyasal yetmiyormuş gibi, endüstrininçıkardığı ve her gün artan miktarda toksit metal artıklarçevreye yayılıyor.

By Kuzanlı, Mennan Aysım

Dharma Yayıncılık,9789944986779

İç mekan süs bitkileri

Doğanın bir parçasz olan insanda çiçek yetiştirme tutkusu çok eskiyıllara dayanmaktadır. Yaklaşık beş bin yıl önce Çinlilerin evlerini süs bitkileriylebezedikleri bilinmektedir.

By Oral, Necdet

Ezgi Kitabevi,9789757763666

Genel ortam kirlenmesi

XXI. Yüzyıl başlarken , Türkiye'nin ve bütün dünyanın çözmek zorundaolduğu en büyük sorun ortam kirlenmesidir. Uçurumun başınagelmiş yaşlı gezegenimiz büyük bir çevre sorunları yumağıyla karşı karşıya,içiçedir. Nüfusun aşın artması bu sorunların, kirlenmenin başlıca nedenidirDünya, üzerinde yaşamaya çalışan korkunç kalabalığı beslemeyecekkadar zorl...

By Güney, Emrullah

Ezgi Kitabevi,9789758606368

Genel coğrafya : coğrafya bilimine ve coğrafya öğretimine giriş

Bu kitabın ilk baskısı coğrafyacı arkadaşlarım, öğrenci ve öğretmen adaylarınınyoğun ilgisiyle karşılanıp umduğumdan daha kısa bir sürede tükendiği için, ikinci baskınınyapılması kaçınılmaz oldu. Dolayısıyla, bu nedenle, öncelikli olarak kitabını takdiredip satın alan, okuyan, arkadaş ya da meslektaşlarına önermiş olan; ayrıca bana, yazarolarak, fa...

By Atasoy, Emin

Ezgi Kitabevi,9789758606395

Ülkeler coğrafyası

Ülkeleri tanımak, gerek sosyal bilimler ve gerekse coğrafya bilimi üzerindearaştırma yapanlar ve bu alanlarda eğitim görenler için önemli bir bilimselzorunluluk olsa gerekir. Dünyamız nasıldır? Nasıl oluşmuştur? Kaç kıta vardır?Türkiye, Dünya üzerinde nerededir? Türkiye'nin komşuları hangi ülkelerdir?Kıtalardaki ülkelerle ilişkileri nasıldır? Hızla...

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789758986767

Bitkibilimin babası İbn- Baytar

Bilim adamlarının yaşamlarını belirleyen, her şeydendaha çok, bilimsel çalışma, inceleme ve araştırmalarıdır.Belli bir alandaki bilgileri, bağımsız birbilimsel disiplin durumuna getirmek ya da varolan birbilim dalına yeni bir içerik ve yön kazandırarak gelişmesinisağlamak, hiç de kolay değildir. Bunun için,yaratıcı bir zekaya sahip olmak, hatta büt...

By Feyyaz, Süleyman

Ağaç Kitabevi Yayınları,9789756628560

Depremle uyanmak

Depremle uyanmak, insanoğlu için dünya yaşamındaönemli bir dönüm noktası. Gerek gece yarısında vegerekse gündelik işlere dalmışken, büyük bir sarsıntıile uyanmak insan yaşamında oldukça önemli bir olay.

By Özer, Ramazan

Ekev Yayınları,

Orman ürünlerinin üretim, tüketim, pazarlama sorunları ve çözüm yolları paneli, İstanbul, 13 Şubat 1981

Orman alanı bakımından ülkemiz Avrupa'da İsveç ve Finlandiya'dansonra üçüncü sırayı almaştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Marmara Bölgesinde çevre kirlenmesi, İstanbul, 27- 30 eylül 1977

Çevre kirlenmesi günümüz insanını düşündüren bir sorundur.ister kalkınmış isterse kalkınma yolunda olsun, bütün ülkelerbu düşündürücü sorunun üstesinden gelebilmek için çalışmaktadırlar.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Küresel ısınma ve iklim değişikliği insanlığı bekleyen büyük felâket mi?

Gün geçmiyor ki çeşitli basın organlarında küresel ısınma, iklim değişikliği ve ona bağlı olarak çeşitli felâket haberleri okumayalım.

By Üzmen, Reşat

Bilge Kültür Sanat,9789944425214

Natural resources of Turkey eastern regons 1

Despite Turkey is gifted in natural resources, it is hard to say that thesenatural resources are utilized efficiently. The strong capital orientedcharacter of the sector makes extraction and operation of the naturalresources heavily dependent on foreign investments. Nevertheless, sinceforeign investors are not well-informed, their attention could n...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123097

Natural resources of Turkey western regions 2

Despite the fact that Turkey is gifted in natural resources,frankly speaking, it is hard to say that these natural resources areutilized efficiently. The strong capital oriented character of the sectormakes extraction and operation of the natural resources heavilydependent on foreign investments. Our intention here is to informforeign investors and...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755123097

İstanbul tehlikeli atık bertaraf (İTAB) projesi fizibilite etüdü

Atıkların hızlı artışı çevre için büyük bir tehdit unsuru olarak kabul edilmektedir. Dünyamız, halen,özellikle tehlikeli atıkların bertaraf krizini yaşamakta, her yıl bir öncekine ilave edilen atık miktarlandikkate alındığında bu krizin kısa sürede çözülmesi ise mümkün gözükmemektedir. Bu bakımdan herülke atıkları çevreyi koruyacak tarzda bertaraf ...

By Yerebakan, Metin

İstanbul Ticaret Odası,9789944601214