Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 453

İş dünyası internet rehberi

Bireyler, kurumlar ve kuruluşlar arasında iletişim, bilgi değişimi ve deneyim paylaşımma olanaksağlayan internetin, yaşamm her alanmda olduğu gibi ekonomi ve ticaret dünyasmda daönemi giderek artmaktadır. Çok kısa bir zaman içerisinde dünya ticaretinin büyük bir kısmınıninternet üzerinden gerçekleşeceği beklenmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128375

Japon şirketlerinde personel yönetimi

Japonya'nın ekonomik gücü ve dünya ticaretindeki yeriülkemizdeki hemen herkes tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir.1960'lı yıllarda başlattığı hamleleriyle 126 milyonluk nüfusu vegüçlü ekonomik yapısı ile 1970'li yıllardan itibaren dünyanın öndegelen ekonomik gücü haline gelen Japonya'nın ""mucize"" olarakdeğerlendirilen bu performansının ö...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755122533

Limited şirketler rehberi

Bilindiği üzere limited şirketler; anonim şirketlere kıyasladaha basit usule tabidir. Bu nedenle de büyük organizasyongerektirmeyen işletmelere daha uygundur. Smırlı sorumlulukilkesine tabi olmaları da, kollektif ortaklıkların sınırsız sorumluolmalarından doğan sakıncaları ortadan kaldırmaktadır. Sayılanbu temel nedenlerle uygulamada en çok tercih ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755129884

Yöneticilerin toplantı yönetimi becerileri ve çalışanların kararlara katılma düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Günümüzde, organizasyonlarda olanları görmek,olacakları ve süreci öngörmek, planlamak, uygulamak,değerlendirmek yaşamsal öneme sahip olup bu konudakiçalışmaların önemli ayaklarından birisi toplantılardır.Toplantılar kurum içi iletişimin, danışmanın, tartışmanınve karar almanın önemli bir parçası olarak günümüzde işyaşamının vazgeçilmezi haline gelm...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602594

Sorularla acentelik (mümessillik) ve distribütörlük kılavuzu

Önceleri yalnızca insanların günlük gereksinimlerini sağlamayayönelik olarak üretim yapılırken, bugün iş bölümü ve tekniktekiilerlemeler sayesinde ürün ve hizmet çeşitliliği artmışbulunmaktadır. Ticari faaliyetlerin dünya ölçeğinde gelişmesi vedaha karmaşık bir hale gelmesi nedeniyle, sürekli olarakuygulamada yeni kavram ve müesseseler oluşturulmak...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128979

Sorularla dış kaynak kullanımı (outsourcing)

Bilgi Çağı olarak nitelendirdiğimiz günümüz dünyasınc a hızla gelişenve değişen teknolojiler,yeni tanımları ve yeni kavramları da beraberindegetirmiştir.Bugün sıkça konuşulan Bilgi Toplumu,BilgiTeknolojisi iletişim Teknolojisi,Yeni Ekonomi gibi kavramlar yeniteknolojilerin yeni kavramları olarak iş dünyasının ilgi alanına girmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128467

İşletmelerde elektronik ticaret

İstanbul Ticaret Odası olarak, en büyük hedeflerimizden biri olanülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli konularıtakip etmekte ve bu konular hakkında üyelerimizi bilgilendirmeyeçalışmaktayız. Son yıllarda özellikle günlük hayatımıza yerleşmiş olaninternet ve ticari hayata yerleşmeye başlayan elektronik ticaret takipettiğimiz ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755125787

Türkiye'de işyeri açma formaliteleri ve Almanya örneği

Ağır bir ekonomik kriz sonucu üretim ve istihdam alanında önemligerilemeler yaşayan ülkemiz için ekonomik büyüme büyük önem taşımaktadır.Devletin ağır borç yükünden kaynaklanan kaynak sıkıntısı nedeniyle, üretim veistihdam artırıcı faaliyetlere yönelememesi özel yatırımlarının öneminiartırmaktadır

By

İstanbul Ticaret Odası,

Sorularla kurumsal kaynak planlama (enterprise resource planing-erp)

Bilgi Çağı olarak nitelendirdiğimiz günümüz dünyasında hızlagelişen ve değişen teknolojiler,yeni tanımları ve yeni kavramları daberaberinde getirmiştir.Bugün sıkça konuşulan Bilgi Toplumu,BilgiTeknolojisi,İletişim,Teknolojisi,Yeni Ekonomi gibi kavramlar yeniteknolojilerin yeni kavramları olarak iş dünyasının ilgi alanınagirmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128429

Sorularla müşteri ilişkileri yönetimi (CRM- customer relationsip management)

Bilgi Çağı olarak nitelendirdiğimiz günümüz dünyasında hızlagelişen ve değişen teknolojiler,yeni tanımları ve yeni kavramları daberaberinde getirmiştir.Bugün sıkça konuşulan Bilgi Toplumu,BilgiTeknolojisi,İletişim,Teknolojisi,Yeni Ekonomi gibi kavramlar yeniteknolojilerin yeni kavramları olarak iş dünyasının ilgi alanınagirmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128443

Sorularla turizm işletmeciliği ve yat turizmi el kitabı

Turizm hizmet dünyasında özellikle turizm işletmelerininçizdiği önem tartışılmazdır.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Liderlik stilleri, değişim yönetimi ve ekip çalışması

Dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarak küreselleşmesürecinde bilginin dolaşımını belirleyen faktörler dehızla değişmektedir. Böyle bir ortamda, kurumların başarısındaparasal ve fiziki imkanlar kadar önemli bir etmendeyöneticilerin sahip olduğu beceri ve yeteneklerdir. Çünküpersonel ve fiziki kaynakları yönetenler, etkin bir biçimdekullanı...

By Çetin, Canan

İstanbul Ticaret Odası,9789944605342

Toplantı yönetimi ve kararlara katılma

Günümüzün eğitim ve iş amaçlı kurulan örgütlerindeyöneticilerin etkili olabilmesi, katılımcı yönetimi oluşturabilmesive gerekli örgütsel bütünleşmeyi sağlayabilmeleriaçısından toplantı yönetimini iyi bilmeleri veetkili yönetebilmeleri gerekli hale gelmektedir. Örgütleringiderek karmaşıklaşan ilişkiler ile karşı karşıya kalması,hızlı değişim ve bu d...

By Çetin, Canan

İstanbul Ticaret Odası,

Tüccar rehberi 1: bir ticarî işletmenin kurulması için yapılması gereken işlemler

Odamız, ticarî faaliyete başlamak isteyen, veya ticarîfaaliyette bulunan hakikî ve hükmî şahısları ilgilendirenhususları tatbikat bakımından izah eden bir rehberhazırlamayı faydalı ve lüzumlu görmüştür.

By

,

Türkiye'de ilk sermaye şirketleri (1960- 1918)

Türkiye'de ilk sermaye şirketlerinden bahsetmeden önce, eski birgeleneğe bağlı olarak, çeşitli iş kollarında mevcut ortaklık sistemi üzerindedurmak zorundayız: Eski ortaklık müessesesi, şer'i hükümleregöre kurulurdu, Mecellemde, «Şirket-i Mudaraba» diye bir şirket tarifinetesadüf ediyoruz.

By Şanda, H. Avni

İstanbul Ticaret Odası,

Başkanlık ve genel katiplik bürosu iş talimatı

Başkanlık ve Genel Katiplik Bürosunun bir müdürü icabındakendisine vekalet edebilecek bir şefi, lüzumu kadar memur ve daktiloları vardır.

By

,