Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 453

Türk işletme kültüründe ortaklık ve güven

Günümüzde işletmelerin, yeni ürünlerin ya da yeni hizmet ve kaynaklarıngeliştirilmesi gibi amaçlar için gittikçe daha çok ortaklığa gereksinimduyması, yıkıcı rekabete karşı işbirliğini ya da klasik ismiyle ortaklıklarıönemli bir konuma taşımaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604970

Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve kobilerin yönetim sorunları

Ülkemizdeki Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) tamamınm aileşirketi olarak kurulduğu ve %95'inin geleneksel olarak bu kimlik ile faaliyetlerinisürdürdüğü göz önünde tutulursa, ""Aile Şirketi"" kavramının önemi ve üstündedurulması gereği anlaşılacaktır.

By İlter, H. Melih

İstanbul Ticaret Odası,9789755125633

Gümrük birliği sürecinde KOBİ’ ler ve risk sermayesi şirketleri modeli

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ne girmesiyle beraber bu ülkelerleyapılan ticarette korumacı uygulamaların kaldırılması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerimiziTopluluk ülkelerinin gelişmiş teknolojilerle üretilen, yüksek kaliteyesahip mallarının fiyat rekabeti ile karşı karşıya bırakmıştır.

By Uludağ, İlhan

İstanbul Ticaret Odası,

İş dünyası internet rehberi

İnsanlar arasında iletişim, dayanışma, bilgi ve tecıiibe paylaşımına olanaksağlayan internetin günümüz ekonomi ve ticaret dünyasında da önemi büyüktür. Bilişimteknolojisindeki gelişim bilgiye hızlı, doğru ve güncel ulaşımda interneti zorunlukılmaktadır. İşte bu sebeple, üyelerimiz ve iş dünyasının gereksinim duyduğuyurtiçindeki kuruluşların interne...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755125923

İşletmelerde kredi risk yönetimi, seminer, 28.04.2005

Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nin 2007 yılında yürürlüğegirecek olan Basel II uygulamaları isimli kararları, firmalarımızı da çokyakından ilgilendirmektedir. Bankaların firmaları kredilendirirken dikkatedeceği hususları düzenleyen bu kararlar sonrasında firmaların, baştabilanço yapıları olmak üzere bir çok hususa azami özen göstermelerigerekece...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789444600032

Yabancı sermayeli şirket kuruluşu kılavuzu

17 Haziran 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4875 sayılıDoğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yabancı yatırımcılarınönündeki bürokratik engellerin kaldırılması, yerli ve yabancıyatırımcının eşit muameleye tabi tutulması amaçlanmıştır. Ülkemizde,bu düzenleme ile yabancı sermayenin önündeki engellerden biriortadan kalkmış bulunmaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128805

Sorularla yenilikçilik (inovasyon)

Bilgi Çağı olarak nitelendirdiğimiz günümüz dünyasında hızlagelişen ve değişen teknolojiler,yeni tanımları ve yeni kavramları daberaberinde getirmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128450

Sorularla kıyaslama (Benchmarking) : işletmelerarası karşılaştırma başkasından öğrenme

Bilgi Çağı olarak nitelendirdiğimiz günümüz dünyasında hızlagelişen ve değişen teknolojiler,yeni tanımları ve yeni kavramları daberaberinde getirmiştir.Bugün sıkça konuşulan Bilgi Toplumu,BilgiTeknolojisi,iletişim Teknolojisi,Yeni Ekonomi gibi kavramlar yeniteknolojilerin yeni kavramları olarak iş dünyasının ilgi alanınagirmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128479

Yöneticilerin liderlik stilleri, değişim yönetimi ve ekip çalışması arasındaki ilişkilerin çok yönlü olarak değerlendirilmesi

Dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarakküreselleşme sürecinde bilginin dolaşımmı belirleyenfaktörler de hızla değişmektedir. Uluslararası sermayeninakışyönüveüretimfaaliyetlerindekigelişmelerde,gelenekselolarak belirleyici olan ucuz işgücü ve hammaddenin bolluğugibi unsurların yanısıra iyi yetişmiş işgücünün, gelişmiş birteknolojik ve tica...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602600

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri rehberi

Ekonominin omurgasını oluşturan firmalarımızın faaliyetalanları ülkemizin ekonomik kalkınmasına paralel olarak, gerekboyutları gerekse sektörel çeşitlenme bakımından büyük gelişmegöstermiştir. Bu süreç içerisinde, işletmelerin faaliyetlerinin insansağlığına, çevreye, toplumun kısa ve uzun vadeli yararlarına aykırıolmaması, kamu düzenini bozmaması v...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789751937520

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri rehber işyeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri rehberi

Ülkemizin ekonomik kalkınmasına paralel olarak,ekonominin omurgasını oluşturan firmalarımızın faaliyet alanlarıgerek boyutları gerekse sektörel çeşitlenme olarak büyük gelişmegöstermiştir. Bu süreç içerisinde, işletmelerin faaliyetlerinin insansağlığına, çevreye, toplumun kısa ve uzun vadeli yararlarına aykırıolmaması, kamu düzenini bozmaması ve ha...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755122558

Japon şirketlerinde karar alma yöntemleri

İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük bir yıkımla ve bütünekonomik altyapısı tahrip olarak çıkan Japonya, doğal kaynaklarve coğrafi açıdan bütün yetersizliklerine rağmen büyük bir atılımgöstererek -geniş kesimlerce mucize olarak nitelendirilen birşekilde- bugün dünyanın ikinci büyük gücü haline gelmiştir.Ekonomik açıdan bakıldığında, gerçekleştirilmesi so...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755122540

Türkiye'de küçük ve orta ölçekli işletmeler : yapısal ve finansal sorunlar, çözümler

Ekonomik potansiyelini süratle geliştirmek arzu ve mecburiyetinde olanülkemizde gerek sanayileşme, gerekse dış piyasalara açılmanın tabii birsonucu olarak firma bazında, iştigal konuları itibariyle dünya ölçülerinde optimalbüyüklüklere ulaşmak ihtiyacı önemli bir konudur.

By Uludağ, İlhan

İstanbul Ticaret Odası,

Düzenleyici etki analizi rehberi

Karar alıcıların içinde bulundukları toplumun ihtiyaçlarınıgöz önünde bulundurarak yapmış oldukları düzenlemelerinveya uygulamış oldukları politikaların yaşamın birçok alanınaetki etmesi sebebiyle gelişmiş ülkeler başta olmak üzeretüm dünyada daha iyi düzenlemeler için çalışmalar başlatılmıştır.Geçmişte daha basit değerlendirmeler üzerindenyapılan ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604406

İstanbul Ticaret Odası teşkilat ve personel yönetmeliği

İstanbul Ticaret Odasıteşkilat ve personel yönetmeliği oda'nın idari kurujuşunu, çeşitli ünitelerinin görevlerini,oda personelinin görev ve yetkilerini ve statüsünü tanzinl etmekamacıyla düzenlenmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Gerileyen enflasyon ortamında işletme yönetimi

Ekonomik faaliyetler birikimlerin ileriye dönük amaç ve beklentilerdoğrultusunda kullanılmasına dayanır. Bu bakımdan fiyat istikrarıkayıp ve hata yapma risklerini azaltması bakımından etkili birolgudur. İstikrarlı piyasalar muhtemel risklerin hesaplanmasınıkolaylaştırmaları bakımından ekonomik faaliyetler için uygunortam hazırlar, gerek tasarruflar...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755128863