Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 22 - 16 sonuç sayısı 427

Balıkesir Üniversitesi idari teşkilatında iş analizi uygulaması ve iş tanımı el kitabı

İnsan kaynakları planlaması, örgütün şimdi olduğukadar, gelecekte de nerede ve ne şekilde olacağıyla, yani örgütünbaşarısıyla da çok yakından ilgilidir: Bugün verilecek doğru kararlarla,yarın, istenen yere varılmasını sağlayacak olan insan kaynaklarıplanlaması, günümüzde bir örgütün varlığını sürdürebilmesi için gerekli enkritik işlevlerden biri ol...

By Hacıoğlu, Necdet

Balıkesir Üniversitesi Yayınları,

İşletmelerde kurumsallaşma ve kurumsal iletişimin önemi, panel 27.10.2010

Dünyadaki küreselleşme ve yaşanan ekonomik dalgalanmalargünümüz işletmelerinde kurumsallaşmayı hayati birzorunluluk haline getirmiştir.Kurumsallaşmayı; bir işletmenin faaliyetlerini, belirlikişilerin varlığına bağlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesinisağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısınınoluşturulması şeklinde tanımlayabiliriz. K...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944606295

Şirketler el kitabı

Gerek iş hayatında, gerekse gündelik yaşamda işlerimizi yaparkenmutlaka her işin ilkesine ve tekniğine göre hareket etmeliyiz.Uğraştığımız işin ilke ve tekniklerini bilmek bizleri başarıyagötürecektir. Bunun için de sistemli ve programlı olarak çalışmamızaraştırmamız ve kullanılabilir bilgiye ulaşmamız gerekmektedir.Elinizdeki kitabı uzun yıllardır...

By Erdağ, Nevzat

Arıkan Basım Yayım Dağıtım,9789756145616

İşletmelerde gelecek (futures) ve (opsiyon sözleşmeleri ile risk yönetimi

Yüzyıllardan beri gelen emtia fiyat dalgalanmalarının sebepolduğu risklere, 1970'li yıllarda Bretton Woods sistemininçökmesi, yaşanan petrol krizleri, belirlenen yeni para politikaları,bilgi işlem alanında yaşanan yenilikler, yeni risklerinortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu gelişmelerden dolayırisk yönetiminin önemi artmaya başlamıştır. Risk yönet...

By Aydeniz, E. Şule

Arıkan Basım Yayım Dağıtım,9789944716307

Örgütsel davranış

Örgütsel davranış görece olarak yeni gelişmekte olan bir inceleme alanıdır.Her ne kadar insanların örgütlerde etkili olarak çalıştırılmaları her zaman içinönemli bir sorun olmuştur. Ancak psikologlar örgütsel sorunlarla ancak kendikuramları ve yöntemleri bu sorunlar üzerinde yapıcı bir biçimde düşünmeğe vedüşüncelerini deneysel araştırmalarla sınam...

By Aşan, Öznur

Arıkan Basım Yayım Dağıtım,9789944322355

Perakende kanala satış yapan şirket yöneticileri için ön cephe satış sistemi yönetimi

El kitabımız, doğrudan (kendi satış teşkilatı kanalı ile) veya dolaylı (aracı kuruluşlar kanalı ile)ya da bu ikisinin karması bir sistemle rut satış sistematiği kapsamında perakendeye hizmet götürenve yaygın bir dağıtımı (penetrasyonu) amaçlayan tüm şirket ve satış yöneticileri için birrehber olması amacıyla hazırlanmıştır.

By İmrek, M. Kemal

Arıkan Basım Yayım Dağıtım,9789756145135

İşletmelerde performans yönetimi sistemi : performansın planlanması değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Performans Değerlendirme uygulamaları Türkiye'de ilk kez kamu kesimindebaşlamış olup, konuya özel sektörün ilgisinin artması, işletme bilimininülkemizde yaygınlaşması, modern yönetim tekniklerinin tanınması ilebirlikte olmuş ve bu ilgi özellikle son 20 yılda giderek gelişmiştir. 4857 Sayılıİş Yasasının 2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte ça...

By Uyargil, Cavide

Arıkan Basım Yayım Dağıtım,9789944716161

Genel işletme

Toplumsal bir varlık olan insanoğlu sınırsız ihtiyaçları olan bircanlı türüdür. Yaşamın ilk günlerinden başlayarak, tüm yaşam boyukarşılanması gereken çok sayıda ihtiyacını gidermek durumundaolan insan, ihtiyaçları giderilmediği takdirde büyük sorunlaryaşayacak, belki de, yaşamım sürdüremez bir hale gelecektir. Enbasit örneğiyle, yeni doğmuş bir be...

By Can, Halil

,9789944322850

Toplu sözleşme düzeninde ücretler

Toplu sözleşme düzeninde ücret : iki taraflı tekel rejiminde genel prensipler ve ücretler, global ücret çeşitleri ve sistemleri, toplu iş sözleşmelerinde ücret düzeni olmak üzere üç aşamadatetkik olunacaktır.

By Özelmas, Ekrem

,

Meslek komiteleri iç talimatı

Ticaret nev'î ve şekilleri, imâlusul ve tarzları, ham madde tedariki, iştigal mevzularınagiren maddelerin menşeleri bakımındanbirbirlerine benzeyen faaliyet kollarına meslek adıverilir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Küçük işletmelerin yönetim ve finansman sorunları

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde önemli birpaya ve role sahip bulunan küçük işletmelerin dinamizminin,gerek Amerika ve gerekse Avrupa'da ticari ve ekonomik gündemdeyeni bir olgu olarak ele alındığı ve sorunlarının tartışıldığıbilinmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

Geleceğin şirket tipleri yönetim finansman ve denetim sorunları semineri

Ülkemizin ekonomik gelişmesine paralel olarak ekonomik faaliyetleringerçekleştirildiği kuruluş yapılarında da önemli değişikliklergözlenmektedir.

By

,

Başkanlık ve genel katiplik bürosu iş talimatı

Başkanlık ve Genel Katiplik Bürosunun bir müdürü icabındakendisine vekalet edebilecek bir şefi, lüzumu kadar memur ve daktiloları vardır.

By

,

Türkiye'de ilk sermaye şirketleri (1960- 1918)

Türkiye'de ilk sermaye şirketlerinden bahsetmeden önce, eski birgeleneğe bağlı olarak, çeşitli iş kollarında mevcut ortaklık sistemi üzerindedurmak zorundayız: Eski ortaklık müessesesi, şer'i hükümleregöre kurulurdu, Mecellemde, «Şirket-i Mudaraba» diye bir şirket tarifinetesadüf ediyoruz.

By Şanda, H. Avni

İstanbul Ticaret Odası,

Tüccar rehberi 1: bir ticarî işletmenin kurulması için yapılması gereken işlemler

Odamız, ticarî faaliyete başlamak isteyen, veya ticarîfaaliyette bulunan hakikî ve hükmî şahısları ilgilendirenhususları tatbikat bakımından izah eden bir rehberhazırlamayı faydalı ve lüzumlu görmüştür.

By

,

Toplantı yönetimi ve kararlara katılma

Günümüzün eğitim ve iş amaçlı kurulan örgütlerindeyöneticilerin etkili olabilmesi, katılımcı yönetimi oluşturabilmesive gerekli örgütsel bütünleşmeyi sağlayabilmeleriaçısından toplantı yönetimini iyi bilmeleri veetkili yönetebilmeleri gerekli hale gelmektedir. Örgütleringiderek karmaşıklaşan ilişkiler ile karşı karşıya kalması,hızlı değişim ve bu d...

By Çetin, Canan

İstanbul Ticaret Odası,