Konu Başlıkları

İşletme ve Yönetim

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 453

Satış sanatı: pazarlamacının ve tezgahtarın el kitabı

Bu kitapta neler okuyacaksınız? Önce satış planı yapmalısınız... Müşteriyi kaçırmamalı, yeni müşteri kazanmaya çalışmalısınız. Samimi bir fiat politikası uygulamalısınız. Malın ucuzluğunun veya pahalılığının müşterinin zevkine ve duygularına bağlı olduğunu unutmamalısınız. Tezgahtarlarınızı kendiniz yetiştirmeye çalışınız. Başarı için pratik buluşl...

By Casson, Herbert N.

,9789754450804

Tanıtım ve reklam sanatı

İlan ve reklam nedir ve nasıl yazılır? Tanıtım yazılarına, ilan ve reklamlara başlık atma işi başlı başına bir uzmanlık konusudur.Reklamı yapılan ürünlerin de dili vardır, metin yazarı onu konuşturmalıdır.Tanıtımda müşterinin görüşleri ve eğilimleri önemlidir.Değerli ilan örnekleri. İlanın büyüklüğü ve şekli. Tanıtımda mektubun etkinliği ve dolaylı...

By Casson, Herbert N.

,9789754450798

Liderlere tapınma psikolojisi

Burada anlatılanlar yönetici ile yönetilenler arasındagelişen ya da gelişebilecek hastalıklı etkileşimler ve sonuçlarıile ilgilidir. Herhangi bir kişi ya da grup hedef alınmamıştır.Okuyucu bildiği, tanıdığı veya katıldığı grup veyöneticiler üzerinde, burada verilen bilgi ve tahlillerle değerlendirmeleryapabilir.

By Kalyoncu, Hamdi

Marifet Yayınları,9789753591492

Yönetim el kitabı : temel kavramlara giriş

Fransız düşünür Moreno'nun da ifade ettiği gibi, insanda bir""embrio"" halinde mevcut bulunan değerlendirme, değiştirme veoluşturma özelliği, hem onun binlerce yılhk serüvenine ışık tutmakta,hem de karmaşık ve büyülü dünyasının bütün çarpıcılığını gözlerönüne sermektedir.

By Genç, Nurullah

Birey Yayıncılık,9789758257379

İş ve siyaset hayatında kariyer yapmak

""Kariyer Sahibi Olmak"", ""Diploma Sahibi Olmak"",Statü Sahibi Olmak"" ve benzeri arayışların özünde, biryandan refah, bir yandan itibar arayışı vardı.Bu kitaptaki denemelerde, bu arayışın yansımalarınailişkin gözlemleri bulacaksınız.

By Barlas, Mehmet

Birey Yayıncılık,9789752640643

21. yüzyıla doğru sosyal güvenlik

21. yüzyıla doğru, dünyada ekonomik sistemin yanında sosyal sistemlerde deköklü bunalımlar yaşanmakta, teknolojinin aşın hızla getirdiği değişikliklere insancemiyetleri ayak uyduramamakta ve kavramlar alt üst olmaktadır.

By

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980813

150 soruda sosyal sigorta hakları ve 25 soruda işsizlik sigortası

İşçi eğitiminde en büyük eksiklerden bir tanesi yazılımateryaldir.Bu eksikliğin bilincinde olan Sendikamız Yönetim Kurulu;her çalışanı yakından ilgilendiren sosyal güvenlikkonusunda ""150 Soruda Sosyal Sigorta Haklan ve 25Soruda İşsizlik Hakları"" adı ile hazırlattığı bu kitabı sizüyelerimize sunmakla bir hizmeti daha yerine getirmişbulunmaktadır.

By Ersan, Gürbüz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980684

İşletmelerde nakit yönetimi ve nakit akımlarının yönetimine yönelik yöntem araştırması

Finans fonksiyonu işletmelerin temel işlevlerindendir. Bu fonksiyonu oluşturanunsurlardan olan nakit yönetimi, işletmenin genel fonksiyonları içinde önemliunsurlardan birisi haline gelirken, aynı zamanda nakit kaynakların da işletmenin temel veverimli bir kaynağı durumuna getirmiştir.

By Taşlıca, Ali Osman

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980646

Endüstriyel işçi kooperatifleri : (kuramı ve sosyal politikası)

Türkiye kooperatifçiliğin çok geniş şekilde tatbik sahası bulduğu ülkelerdenbiridir. Böyle olmakla birlikte kooperatifçilik yalnız teorisi ile değil tatbikatıyla daçok az işlenmiş bir konudur. Üniversitelerimiz, Î.Ü. İktisat Fakültesi dışında,ancak son zamanlarda, bu konunun tedrisine ve incelemesine başlamışlardır.

By Güven, H. Sami

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754980783

Endüstriyel ilişkiler 1984 yıllığı

Ülkemizde 12 Eylül 1980'den sonra başlayan yeni dönemde, endüstriyelilişkiler alanındaki yeni yasal değişikliklerin, sistemimizeyeni düzenlemeler getirdiğine şüphe yoktur.

By

Kutyay Eğitim Yayın, Araştırma Merkezi Yayınları,

İşletmecilik bilgileri

İktisadi faaliyetlerin odak noktasını oluşturan işletmecilik faaliyetleri, hem insanlarınmaddi refaha ulaşmasında, hem de milletlerin dünya milletleri arasında arzuettikleri yere ve saygınlığa ulaşmasında önemli bir unsur, bir kurum, bir bilim olduğuartık anlaşılmıştır.

By Aktepe, Eyyüp

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754980141

e-ihale : panel 22.06.2009

Bilişim Teknolojilerinin ister kamu ister özel sektör olsun sağlamış olduğuen önemli fayda şeffaflık olgusudur. Bilginin daha hızlı, daha kolay ve dahagüvenilir taşınması sebebi ile günümüzde birçok işlem internet üzerindenyapılmaya başlamıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944605076

İşletmelerde iş etiği

Toplumsal yapı içerisinde uyulması gereken pek çok kuralın yanısıra işletmelerimiziniş hayatında dikkat etmesi gereken çeşitli kurallar vardır. Bubağlamda iş etiği, toplumsal sistemin bir parçası olan işletmelerde uyulmasıgereken kurallara ışık tutan yapının genel adıdır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604772

Türkiye'de mahalli idarelerin yapısı ve yeniden düzenlenmesi

Değerli arkadaşım Veysel Atasoy'un hazırlamış bulunduğu budeğerli eser, ''Yönetim'' ilmi ile ilgilenecekler için çok kıymetli birdokümandır.

By Atasoy, Veysel

[y.y. ],9789754980455

Şirket kültürü ve iş prensipleri

Şirket kültürünün şekillenmesi, işletmeyi oluşturan insanlararasında uzun bir etkileşim sürecini gerektirmektedir. İşletmelerin içdeğerler bütünü olarak tanımlanan ""Şirket Kültürü"", uzun vadede değişimeaçıklığı nedeniyle dinamik özellikler taşımaktadır.

By Uzunçarşılı, Ülkü

İstanbul Ticaret Odası,9789755124223

Ekonomik ve hukuksal boyutlarıyla alt işveren

Gelişen ve değişen ekonomik yapının beraberinde ortaya çıkan küreselleşmeiş yaşamını daha karmaşık hale getirmekte ve şiddetlenen rekabetortamı ise işletmeleri sürekli değişen koşullara uyum için yapısal değişimezorlamaktadır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755126586