Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 48 - 16 sonuç sayısı 767

İslam hukuku

İslamiyet miladın altıncı asrında Arabistanda doğdu. Getirmiş olduğu prensipler, bu arada kurduğu yeni hukuk düzeni kısa bir zaman zarfında üç kıt’aya yayıldı. Asırlar boyu çok çeşitli milletlerde uygulandı. Hâlâ da varlığını devam ettiriyor.

By Ekinci, Ekrem Buğra

Arı Sanat Yayınları,9789758525744

İslam hukukunda değişmenin sınırı

İslam dünyasındaki bölünmüşlük, üstün otoritenin olmayışı; islam hukukunun dünya üzerinden yavaş yavaş silinişi; islam hukuk tedrisatının nerede ise yokoloşu, globalleşme gibi sebepler bu meselenin boyutunu arttırmaktadır.

By Ekinci, Ekrem Buğra

Arı Sanat Yayınları,9789758525645

AB sürecinde belgelerle insan hakları

Belgelere dayalı ilkeler çerçevesinde yapılan bu araştırmada, şu sorulara cevap aranmıştır.Ülkemizin Avrupa Birliği'ne girme sürecinde, uluslar arası belgelerle İnsan Hakları nasıl ele alınmıştır?Anayasamızda temel hak ve hürriyetlerle ilgili yaklaşım nedir?Ülkemizdeki vatandaşların %99'u müslüman olduğuna göre, İslam dininin temel kaynaklarına gör...

By Levent, Etem

Arı Sanat Yayınları,9789758525751

Dernekler kanunu

Dernekler Kanunu.Dernekler İle İlgili Yönetmelikler.Yardım Toplama Kanunu.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu.Diğer Kanunların Dernekler İle İlgili Maddelerive İlgili Diğer Mevzuat.

By

Yalın Yayıncılık,9789944313094

İdari yargı mevzuatı

İdari Yargı Mevzuatı.Danıştay Kanunu.Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun.İdari Yargılama Usulü KanunuAskeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu.İl İdaresi Kanunu.İl Özel İdaresi Kanunu.Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu.Tebligat Kanunu.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İlgili Maddeleri.

By

Yalın Yayıncılık,9789944313124

Kat mülkiyeti kanunu

Kat Mülkiyeti Kanunu. Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun. Gecekondu Kanunu. Taşınmaz mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun. Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. Konut Kapıcıları Yönetmeliği Yönetim Planı ve İşletme Projesi Örneği. Kapıcılık Sözleşmesi Örneği

By

Yalın Yayıncılık,9789944313131

Türkiye Cumhuriyeti anayasası

Türkiye Cumhuriyeti anayasası

By

Yalın Yayıncılık,9789944313209

Borçlar kanunu

Borçlar Kanunu.Elektronik İmza Kanunu.Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ.

By

Yalın Yayıncılık,9789944313025

Devlet memurları kanunu ve kamu personeli ile ilgili mevzuat

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun.Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun.Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.

By

Yalın Yayıncılık,9789944313087

Hukuk usulü muhakemeleri kanunu

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun.Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun.Milletlerarası Tahkim Kanunu.Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun.Yargıtay Kanunu.Hakimler ve Savcılar Kanunu.Elektronik İmza Kanunu.Tebligat Kanunu.Ve İlgili Diğe...

By

Yalın Yayıncılık,9789944313063

İş kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu.Kıdem Tazminatı Hükümleri.İş Mahkemeleri Kanunu.Sendikalar Kanunu.Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu.Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu.Deniz İş Kanunu.Basın İş Kanunu.Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun.Hafta Tatili Kanunu.Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun.Öğle Din...

By

Yalın Yayıncılık,9789944313148

Kamu ihale kanunu : Devlet İhale Kanunu ile ilgili mevzuat

Kamu İhale Kanunu.Devlet İhale KanunuKamu İhale. Sözleşmeleri KanunuBütün Uygulama Yönetmelikleri.Bütün Muayene ve Kabul Yönetmelikleriİhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik.Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar.

By

Yalın Yayıncılık,9789944313155

Türk medeni kanunu

Türk Medeni Kanunu.Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun.Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun.Türk Vatandaşlığı Kanunu.Nüfus Hizmetleri Kanunu.

By

Yalın Yayıncılık,9789944313018

Türk ceza kanunu : kabahatler kanunu

En son değişiklikleriyle güncellenmiş 5237 SayılıTürk Ceza Kanunu.

By

Yalın Yayıncılık,9789944313056

Yükseköğretim mevzuatı

Yükseköğretim mevzuatı

By

Yalın Yayıncılık,975969223X