Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 782

Tüketicinin korunması hakkında mevzuat ve İstanbul Ticaret Odası'nın bu konudaki uygulamaları

İstanbul Ticaret Odası'nın uzun yıllardan beri ""tüketicinin korunması""na büyük bir önem verdiği ve bu alanda yoğun bir çabaiçinde olduğu bilinmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755125046

Yargıtay kararları ışığında sorularla 4857 iş yasası

Küreselleşen dünyamızda üretim tekniklerinde yaşanan değişim,ekonomik ve ticari hayatta da paralel bir değişime sebep olmakta; çalışmahayatı da bu değişimden üzerine düşen payı almaktadır. Bu bağlamda, 32yıllık geçmişi olan 1475 sayılı İş Kanunu'nun değişen koşullara cevapverememesi yeni bir düzenlemeyi zorunlu kılmış; ilgili İş Kanunu'nun 14.madde...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601979

Yargıtay kararları ışığında sorularla 4857 iş yasası

Ülkemizdeki sektörlerin geneline bakıldığında küçük işletmelerin yaygın vesayıca oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. KOBİ olarak adlandırılan küçükve orta büyüklükteki işletmelerimizin toplam istihdamın yüzde 45'ini sağladığıve yatınmlann yüzde 30'a yakın bir tutanm gerçekleştirdiği dikkate alındığında,yaratılan katma değerin önemi görülmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944603799

Yayıncıların fikir ve sanat eserleri kanunu ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri, panel, 13.03.2006

Fikri Mülkiyet Hukuku; fikir, sanat ve edebiyat eserleri ile patent,marka, faydalı modeller, coğrafi işaretler ve ticaret unvanları gibi çok genişbir alanı kapsamakta ve pek çok sektörü ilgilendirmektedir.Diğer taraftan, ülkemizde fikri mülkiyet hukukunun önemi hergeçen gün daha iyi anlaşılmakta ve ülkemizin gelişim sürecindeki rolüdoğrultusunda bi...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600873

Yeni iş yasası semineri

İş Kanunları, toplumların çalışma hayatını düzenleyici normları içermeleri nedeniile hemen hemen tüm demokratik ülkelerde anayasalardan sonra gelen temelyasalardan biridir. Ülkemiz bakımından da aynı durum söz konusudur.22.05. 2003 tarih ve 4857 sayılı îş Kanunu, 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğegirmesi ile birlikte 25.08.1971 tarih ve 1475 sayıl...

By

,9789755128580

Yeni sosyal güvenlik rehberi

Bilgi çağı olarak kabul edilen 21. yüzyılda, insan kaynaklarının ve insanayatırımın öneminin giderek artmasıyla sosyal güvenlik sisteminde de köklüreformların gündeme gelmesinin kaçınılmaz olacağı ve bu süreçte piyasa ekonomisi,çoğulcu demokrasi ve insan hakları gibi kavramların iktisadi ve sosyal yaşamdaçok daha büyük önem kazanacağı uluslararası ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755124575

Türk gıda kodeksi yönetmeliği

Türk gıda mevzuatı 1995 yılı Haziran ayında yayınlanan 560 sayılı ""Gıdalann Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname"" ile yeniden oluşturulmaya başlanmıştır.BuKararname gıda mevzuatının genel çerçevesini oluştururken,uygulamaya ilişkin aynntılı düzenlemelerin yönetmeliklerletamamlanması öngörülmüş ve bu yönetmeliklerin en...

By

,9789755126616

Ticaret sicili tüzüğü

Ticaret Sicili Memurluklarının çalışma esaslarını belirleyen ""TicaretSicili Nizamnamesi"" 8 Şubat 1957 tarihli 9530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarakyürürlüğe girmiştir.

By Karamollaoğlu, Yavuz

İstanbul Ticaret Odası,9789755123516

Ticaret ve Sanayi Odası'nda Müteşekkil İstanbul İktisat Komisyonu tarafından tanzim edilen rapor 29 Kanun-ı Sani 1340-26 Teşrin-i Sani 1340-1924

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana birçok alanda büyükdeğişiklikler yaşanan ve önemli gelişmelere sahne olan ülkemizdeİstanbul bir dünya şehri olarak önemini daima korumuş ve evvelce deolduğu gibi ekonomik ve sosyal yaşamm merkezi ve dışa açılanpenceresi olmaya devam etmiştir. Ulaşımdan turizme, sigortacılıktanbankacılığa, pazarlama kanallarından bo...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601481

Tüketici hukuku mevzuata ilişkin yorum- eleştiri- öneri

Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatın genel amacı; kamudüzeninin korunması ve nispeten zayıf durumda bulunan tüketicininhaklarının korunması olarak özetlenebilir. Ülkemizde Tüketici Hukukukonusundaki ilk önemli düzenleme, 08.09.1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dur. Ancak, sözkonusuKanun'da ve Tüketi...

By Baykan, Renan

İstanbul Ticaret Odası,9789944600262

Türk Ticaret Kanunu'nun 30. yılı semineri

Bilindiği gibi Kanunlar çıkarıldıkları zamanın sosyal,ekonomik ve hukuki ihtiyaçlarına göre tanzim edilirler. Ancakbir kanun ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, değişenve yeni hükümlere ihtiyaç gösteren sosyal hayat şartlarınınarkasında kalabilmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun alınışının 80. yılı sempozyumu, 28 Nisan 2006 = 80 Jahre Schweizerisches zgb und or in der Türkei symposium, 28. April 2006

İnsanlar, şirketler, devletler arasında ya da bunların birbirleriyle olanilişkilerinde bir düzenden söz ediliyorsa, bunu hiç kuşkusuz hukuk vehukukun evrensel ilkelerine borçluyuz. Hukukun ne kadar önemli olduğunu,hukuksuz bir ortamı sadece zihnimizde canlandırarak daha net anlamakmümkün olacaktır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601849

Yükseköğretim mevzuatı : kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler

Kamuoyunda “Tam Gün Yasası” olarak bilinen kanun dahil yükseköğretimi ilgilendiren bütün kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, Bakanlar Kurulu kararlarını, yönetmelikleri ve diğer düzenlemeleri içeren mevzuat kitabımız, en son değişikliklerle yürürlükteki yükseköğretim mevzuatının bütününü kapsamaktadır.

By

Hiperlink Yayınları,9789944157124

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler

Odamız 20 yıla yakın bir süreden beri Turizmin Teşvikine yönelikyeni bir yasa hazırlanması konusunda sürekli girişimlerde bulunmuş, bukonudaki görüşlerini ilgili mercilere muhtelif vesilelerle intikal ettirmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,

5084 sayılı kanun ve teşvik uygulama rehberi

Türkiye gibi kalkınma sürecinde olan ekonomilerde devletinyatırımcılara ve yurttaşlarına çeşitli destekler sunarak onları yatırımave istihdamın artmasına yönlendirmesi, bu konuda onlara yol açıcıve öncü olması çok önemlidir. Zira bu ekonomik büyümeyi tüm ülkesathına yayarak bölgeler arası gelişmişlik dengelerinde yaşananfarklılıkların ortadan kaldı...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600712

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler

Odamız on yılı aşan bir süreden beri, Turizmin Teşvikine yönelik yeni biryasa hazırlanması konusunda sürekli girişimlerde bulunmuş, bu konudaki görüşleriniilgili mercilere muhtelif vesilelerle intikal ettirmiştir.

By

,