Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 4 - 16 sonuç sayısı 782

Sigortacılık yasa tasarısının getirdikleri

Gelişmiş ülkelerdeki bireylerce, toplum içinde mallarının ve yaşamlarınınkarşı karşıya kaldıkları çok çeşitli tehlikelere karşı komnabilmek için, sigortacılıksektörüne büyük önem verilmektedir. Bu ülkelerdeki bireyler, riskleri bertarafedebilmek için kazançlarının bir bölümünü zorunlu olarak tasarruf etmekte vesigorta şirketlerine yatırmaktadırlar.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944601283

Sigorta sektörünün, Sigorta Düzenleme ve Denetleme Yasası’ndan beklentileri ve vergi problemleri, seminer, 07.11.2005

İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk adı verilen belirsizliklerin tehdidialtındadır. Bu risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararlan gidermekiçin kullanılan mali araç olarak sigorta, risklerin gerçekleşmesi halinde doğanzaran karşılayarak, geleceğin maddi açıdan belirli hale gelmesini sağlar, kişive kurumlara güven verir, girişimciliği ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602754

Öğrenci yönetmeliği (1926)

Odamız, 4 Ocak 1882 tarihinde Dersaadet Ticaret Odası adıyla faaliyete geçmişolup, 126 yıllık hizmet anlayışı içerisinde ülke ekonomisini ve ticaretingelişmesine yönelik bir çok projeye imza atmanın yanında tarihsel, sanatsalve kültürel faaliyetlere destek vererek bunların korunması ve geliştirilmesikonusundaki sosyal sorumluluk bilincini kurumsal ...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602655

2813 Sayılı Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında kanun ve uygulamaları

Mobil telekomünikasyon sektörü, gösterdiği baş döndüren büyüme performansıve halen sahip olduğu büyük potansiyel ile ülkemizin en önemli ve dinamiksektörlerinden biri haline gelmiştir. 1996 yılında 700.000 civarında olan abonesayısının, bugün 40 milyonu aşmış olması sektörün büyüme potansiyelini gözlerönüne sermektedir. Diğer taraftan 3 GSM operatö...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944600255

Çek hukukunun güncel sorunları, sempozyum, 4 Ocak 2002

Ülkemizde kullanımına sıkça rastlanan ve bir ödeme vasıtası olmasının yanısıra özellikle üyelerimiz açısından alacağın tahsili hususunda bir güvenceolarak kabul edilen çek ile ilgili yasal düzenlemelerde anayasal açıdan yaşanangelişmeler, yeni bir yasal düzenlemeyi zorunlu kılmıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755126234

İşverenin sosyal sigorta yükümlülükleri ve sorumluluğu

Sosyal güvenlik kapsamı ve yaygınlığı itibariyle ülkelerin ve toplumlarıngelişmişlik ve refah düzeyinin önemli göstergelerinden birisi olup, özelliklegelişmekte olan ülkelerde sosyal sigortalar çalışma hayatından en tartışmalıkonularından biri olmayı sürdürmektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755125640

İşyerleri için müzik eserlerinde telif hakkı uygulamaları, panel, 28.10.2004

Fikri Mülkiyet Haklan, tüm dünyada önemi giderek artan ve ülkelerin gelişmişlikdüzeyleri ile doğrudan ilgili bir konudur. Fikri mülkiyet haklan içerisinde önemlibir yeri bulunan, müzik eserleri üzerindeki telif haklarmm korunması ve haksahiplerine ödenmesi hususunda, kullanıcılar ve telif hakkı sahipleri arasındaözellikle son yıllarda yoğunlaşan so...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755129457

İthalat rejimi

Ekli ""İthalat Rejimi Kararının yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının18/12/1995 tarihli ve 85062 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunundeğişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleriile 2/2...

By

İstanbul Ticaret Odası,

Uluslararası ticari uyuşmazlıklarda kurumsal tahkimin güncel sorunları

Dünya ticaretinin gelişimine paralel olarak, uluslararası mal, hizmet,sermaye ve yatırım hareketleri giderek artan oranda bir gelişim göstermekte;bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak, uluslararası anlaşmazlıklar tüm dünyadakiTicaret ve Hukuk çevrelerinin gündeminde daha çok yer işgal etmektedir.

By Özsunay, Ergun

İstanbul Ticaret Odası,9789755128139

Türkiye'de tüketicinin korunması tedbirleri: (öneriler ve ekonomik etkileri)

Genel menfaatleri ön planda gözetme durumunda olan ve bunu dauygulamada titizlikle gerçekleştiren Odamızın faaliyetleri içinde, tüketicininkorunmasına yönelik çalışmalarm ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

By Baykan, Renan

,

Uluslararası rekabette fikri mülkiyet haklarının önemi ve Türkiye

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar ile sınai hakları düzenleyen FikriMülkiyet Hukuku, tarihsel süreci içerisinde giderek artan bir önemkazanmaktadır. Bu hukuk dalının bilinen temelleri ortaçağ Avrupa'sına kadaruzanmakla birlikte, ondokuzuncu yüzyılda belirgin bir forma kavuşmuş, içindebulunduğumuz yüzyılda ise ulusal ve uluslararası platform...

By Pınar, Hamdi

İstanbul Ticaret Odası,9789755129235

Sorularla yeni iş yasası

Çalışma yaşamı ve bunun ortaya çıkarmış olduğu çalışma mevzuatıdünyadaki eh tartışmalı ekonomik ve sosyal sahalardan biridir. Ülkemizde deuzun yıllardır çalışma yaşamının taraflarını oluşturan işçi ve işveren kesimlerincetartışmalara konu olan çalışma mevzuatı uygulamada ciddi sorunlara nedenolmuştur.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755127644

Telif hukukunda yayın sözleşmesi örnekleri

Gelişen teknoloji ve küreselleşmeyle beslenerek karşılığındaonları besleyen, bilgi devrimiyle birlikte, hem yazılıhem de görsel alanlarda ortaya koyulan ürün/eserlerin dolaşımı,ürün/eser sahiplerinin aleyhine işleyebilen son derecesüratli bir seyir içine girmiştir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944604727

Ticaret sicili rehberi

27.6.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğegiren 559 sayılı ""Türk Ticaret Kanunu'nun Bazı MaddelerindeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname""hükümleri gereğince 11.6.1996 tarihinde İstanbul Ticaret SiciliMemurluğu Odamız bünyesinde faaliyetine başlamıştır.

By Uslu, Esra

İstanbul Ticaret Odası,9789755123127

Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ticaret borsaları ve Türkiye ticaret, sanayi, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları birliği kanunu ve tüzüğü

Madde 1- Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları vedeniz ticaret odaları; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekifaaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarakgelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerindedürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disipli...

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755127095

Tüketici hukuku mevzuata ilişkin yorum eleştiri öneri

İnsan,çevresiyle yoğun etkileşim içinde bulunan bir varlıktır. Buetkileşimde kişinin çevreye uyum sağlama kabiliyeti kadar,çevreyi kendisinegöre değiştirme ve yönlendirmesi de belirleyici bir unsur oluşturmaktadır,insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çabaları sonucunda eldeedilen ürünler, önce işbölümü ve uzmanlaşma, ardından bilim ve...

By Baykan, Renan

İstanbul Ticaret Odası,9789755128214