Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 3 - 16 sonuç sayısı 782

Anayasayı birlikte yapmak

Bu çalışma, okunduktan sonra kitaplıklardaki yerine konulup,bırakılacak bir ""bilgi dosyası"" değildir.Bil'akis, millet olarak, sahip olabildiğimiz anayasalarımızınve yasaların yapılışına sadece referandumlarda ""yazı -tura"" atar gibi ve gecikmeli şekilde, ilgi göstermenin yeterliolmadığını, olmayacağını, hatırlatma amacı ve duygusuylahazırlanmış,...

By İslam, Nadir Latif

Vadi Yayınları,9789756768679

Divan-ı harb-i örfi muhakematı: zabıt ceridesi tehcir yargılamaları (1919)

Bu kitap, Birinci Dünya Harbindeki Ermeni Tehciri nedeniyle işlenen suçlardan dolayı İttihatçıları yargılamak üzere kurulan Ferik nazım Paşa riyasetindeki Divan-ı Harb-i Örfi'nin zabıtlarıdır.27 Nisan 1919'da başlayıp aylarca süren duruşmalarda, İttihat-Terakki'nin bakanları, Merkez-i Umumi üyeleri ve Katib-i Mesulleri dahil çok sayıda kişi yargıla...

By Kocahanoğlu, Osman Selim

,9789754100693

Uluslararası hukuk temel metinler

Ingilizce - Türkçe Türkçe - İngilizce Sözlük.

By Çoban, Gülnur

Parıltı Yayıncılık,9786054259083

Uluslararası hukuk temel metinler

Uluslararası Hukuk-Temel Metinler kitabının amacı, uluslararasıhukukun temel kaynaklarını hem öğrencilerin ve araştırmacıların hemde uygulamacıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyletoplu şekilde sunmaktır. Uluslararası hukuk alanında 'temel mevzuat'işlevi görecek bu çahşmanın, gerek öğrenciler, gerekse uygulamacılariçin yararlı olacağ...

By

,9786054259083

İnsan hakları

İnsan hakları çağımızın büyülü kavramı durumuna geldi. Nereye baksanız veya hangi konuya el atsanız bir yanından insan ile ilgili birboyut ortaya çıkıyor ve insanın gündeme gelmesiyle beraber de insan hakları kavramı önem kazanıyor.

By Çeçen, Anıl

Gündoğan yayınları,9789755201047

Osmanlı adalet düzeni

Roma İmparatorluğunun müesses kanunlarınınhâkim olduğu topraklara gelen Hıristiyanlık, mensuplarına,güze! ahlâkı telkin etmenin dışında, hayatı .düzenleyenkanunlar koymaya ihtiyaç duymamıştı.

By Lütfi, Ahmed

,9789753591140

Kısıtlı demokrasi sancılı hukuk

Bu kitap, Star gazetesinde çıkan yazıları içeriyor.Bu yazıların çoğu demokrasi, hukuk üzerine.Toplulukçu (cemaatçi) anlayıştan kurtulamamış bir toplumdayaşıyoruz.

By Selçuk, Sami

Truva Yayınları,9789944212717

150 soruda sosyal sigorta hakları

insanlar yaşadığı sürece, hastalık,kaza, sakatlık, yaşlılık, ölüm gibi fizikî veya meslekîveya evlenme, çocuk sahibi olma, konut ihtiyacı gibisosyo-ekonomik risklere maruz kahriar.

By

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789753853378

1475 sayılı iş kanununa göre iş verenlerin mükellefiyeti ve muhalefet halinde uygulanacak cezai müeyyideler

11 Kasım 1988 tarihli 19986 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren3.11.1988 tarihli 3493 sayılı kanunla

By Ersan, Gürbüz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980189

506 sayılı sosyal sigortalar kanunu açısından işverenlerin sorumlulukları ve cezai müeyyideleri

Çalışma hayatımızı ve sosyal güvenliğimizi düzenleyenkanımlaniTiızm yap dediklerini yapmamak, yapmadediklerini yapmak hallerinde verilen cezalar çokmühim bir fonksiyonu yerine getirir.

By

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980929

Şer'iye sicilleri: mahiyeti toplu kataloğu ve seçme hükümler, I. cilt

XV. asrın yarısından XX. asrın ilk çeyreği arâsındaki 472 yıllık Türk tarihinin. Türk kültûrünûn, Türk hukukunun ve Türk siyâsî, sosyal ve hukuki hayatının birinci elden kaynakları şer'iye sicilleridir.

By Akgündüz, Ahmet

,9789754980103

Şer'iye sicilleri : seçme hükümler, II. cilt

XV. asrın yarısından XX. asrın ilk çeyreği arâsındaki 472 yıllık Türk tarihinin. Türk kültûrünûn, Türk hukukunun ve Türk siyâsî, sosyal ve hukuki hayatının birinci elden kaynakları şer'iye sicilleridir.

By

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754980103

İnternet üzerinde hukuki yükümlülükler bilişim suçları, panel 11.12.2007

Günümüzde bilginin önem kazanmasıyla bilişim teknolojileri de fevkaladeönemli bir araç konumuna gelmiştir.Bilgisayar ve internet teknolojisinin hızlı gelişimi sonucu oluşan dünyadüzeninde sahip olduğumuz değerler hızla değişim göstermektedir.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602464

Tüketicinin korunması hakkında kanunun eksik ve aksak yönleri ile tadiline ilişkin çözüm önerileri

Satıcı - tüketici ilişkileri özellikle son elli yılda önemli gelişmeler göstermişve tüketicinin karşısına çok daha güçlü bir şekilde çıkan satıcı nedeniyle,tüketicinin korunmasına yönelik ihtiyaçlar daha da artmıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602853

Ticaret sicili rehberi

Türk Ticaret Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklikler Yapılmasına Dair 559sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önce Adalet Bakanlığı'na bağlı olarakAsliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde kurulan Ticaret Sicil Memurlukları; Sanayi veTicaret Bakanlığı'na bağlı olarak Ticaret Odaları nezdinde kurulması öngörülmüştür.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789755125756

Sigortacılık yasası yeni yönetmelikler yeterlilik belgesi ve levhalar

Türkiye ekonomisinin, dünya ekonomisi ile entegrasyon politikaları çerçevesindeyaygınlaşan sigortacılığa bağlı olarak, sigortacılık sektörünün artan ihtiyaçlarınacevap verici ve rekabet gücünü arttmcı nitelikte gerekli düzenlemelere ihtiyaçduyulmuştur.

By

İstanbul Ticaret Odası,9789944602723