Konu Başlıkları

Hukuk

Arama Sonuçları: 2 - 16 sonuç sayısı 782

İslam hukuku tarihi

İslam Hukuku yeryüzünün geniş bir kısmında asırlarca hükümran oldu.Bugün bile pek çok ülkede kısmen de olsa uygulanıyor. Modern hukuka tesiri de inkar edilemez boyutta.İslam Hukukunun doğuşu, gelişmesi, kıt’alara yayılması, sonra yavaş yavaş yeryüzünden çekilişi, tarihinin en ilgi çekici hadiselerinden biri kabul edilmektedir.

By Ekinci, Ekrem Buğra

Arı Sanat Yayınları,9789758525737

Osmanlı mahkemeleri

Devlet, hukuk demektir.Hukukun tezahürü de mahkemelerdir.Osmanlı adliyesini ve bunun Tanzimat Fermanı sonrasında aldığı biçimi tasvir eden bu eser, aynı zamanda,Tanzimat'ı hazırlayan sebepleri,Batı'nın baskı ve dayatmalarını,adliye ıslahatına neden ihtiyaç duyulduğunu,bu ıslahatta alınan modeli,bunun İslam hukukuna ne derece uyduğunu,karşılaşılan g...

By Ekinci, Ekrem Buğra

Arı Sanat Yayınları,9789758525485

Konferanslar : hukukun ana meseleleri ve müesseseleri

Ne yükselme ülküsü, ne rasyonel iş nizamı, ne de ilmi zeka kanunsuzlukla asla birlikte bulunmaz.çünkü kanunsuzluk; plansızlık ve programsızlıktır.konunsuzluk iptidailiktir. Kanunsuzluk irticadır, haşin kuvvetlerin çarpıştığı devirlere dönmektir.kanunsuzluk hüküm süren yerde emniyet ve güven yoktur. Ort.prof.ali fuad başgil rahmetli ali fuad başgil’...

By Başgil, Ali Fuad

Yağmur Yayınevi,9789757747703

Kan lekesi model analizi: olay yerinin yeniden yapılandırılmasında kan lekesi delili

* -Kan Lekesi Model Analizi * Tarihçe * İnsan Kanının Özellikleri ve Kan Dolaşımı * Kan Lekesi Model Analizinin Bilimsel Temeli - Dayandığı Matematik ve Fizik Kanunları * Yaralanmalar ve Kan Kaybetme Mekanizmaları * Kan Lekelerinin Sınıflandırılması * Kanama Sonrası Harici Fiziksel Etkilere Bağlı Değişiklikler * -Kan Lekesi model Analizi ile Olay Y...

By Aşıcıoğlu, Faruk

,9786053770756

Kredi kartları: 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu ilaveli

“Kredi Kartları” adını tasıyan bu eser, dört yıl süren bir arastırma ve çalısmanınneticesinde hazırlanmıs olup, Ocak 2008’de Kadir Has ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü’ne sundugum “Kredi Kartları ve Bireysel MüsterilerinKredi Kartı Tercihine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma”baslıklı “doktora tezi”nden faydalanılmıstır. ...

By Kaya, Ferudun

,9786053770947

Cumhur'un anayasası

Elinizdeki bu kitabın bir özelliği var. Anayasa yapma süreçleri egemenlik, kurucu meclis, asli kurucu iktidar gibi, Türkiye'de en az bilinen, hatta bazen hiç bilinmeyen temel Anayasa Hukuku kavramlarını, demokratik bir ülkede esas olarak bilinmesi ve kullanılması gerekenlere, yani vatandaşlara 'basit ve kolay anlaşılır' bir şeklilde ulaştırmayı ama...

By Bozkurt, Ali Rıza

,9789944490320

Nasıl bir anayasa istiyoruz?

'12 Eylül rejiminin üzerimizden bir türlü kalkmayan mirası bu en az standartın dahi ülkemiz açısından halen ileri bir nokta olarak görülmesi sonucunu doğurmaktadır. Ne var ki; biz gerçekten 'sivil' ve 'demokratik' bir anayasa talep ediyorsak bu en az standartla yetinemeyiz. Yeni anayasanın temel hak ve özgürlükler rejimi, uluslararası standartları ...

By Taciroğlu, Yeşim

Siyah Beyaz Yayınları,9789944490467

Uluslararası deniz hukuku

Bu çalışmada deniz alanlarının hukuki rejimi öncelikle deniz hukuki sözleşmelerinde yer alan hükümler ışığında incelenirken, Türk deniz hukukuna ilişkin mevzuat deniz hukuk sözleşmeleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Böylece, incelenen her konu sonunda Türkiye`nin konuya ilişkin durumu ortaya konmuştur. Komşumuz Yunanistan ile Ege denizinde yaşa...

By Kuran, Selami

Türkmen Kitabevi,9789944322482

Vergide faiz ve zam: tecil faizi - gecikme faizi ve pişmanlık zammı - gecikme zammı

1. Genel Olarak Tecil Faizi2. Neden Tecil Faizi? 3. Tecile Konu Alacakların Kapsamı 4. Tecile Yetkili Makam ve Tecil Limitleri5. Tecilin Şartları

By Özdemir, Muharrem

,9786055880798

Maden idare hukukumuzun ana ilkeleri ve temel müesseseleri: mevzuat ve yargı kararları ışığında eleştirel bir yaklaşım denemesİ

Maden Hukuku hakkında yeteri kadar yayın bulunmamaktadır. Hukuk Fakültelerinde bu konunun derslerinin açıldığı, etraflı biçimde irdelendiği, farklı fikirlerin ortaya konulduğu söylenemez. Kanunlaşma aşamasında, temel tercihlerin gereği kadar tartışma konusu olduktan sonra yapıldığını iddia etmek de zordur.Yasamanın gerekli ve sürekli ilgiyi gösterm...

By Gülan, Aydın

,9789944469173

Hukukta ve avukatlıkta kariyer

Kariyer yönetimi, çalışma yaşamında giderek daha fazla önem kazanan bir konudur. Hukuk fakültesi mezunlarının, serbest avukatlığın yanı sıra, gerek kamu sektöründe, gerek özel sektörde, birbirlerinden oldukça farklı gelişim yollarına sahip pek çok çalışma alternatifi vardır.

By Özden, Mehmet Cemil

Akis Kitap,9786050052657

Bütün yönleriyle 2 B : orman vasfını yitirmiş arazilerin değerlendirilmesi

Kamuoyunda 2B olarak bilinen 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2B maddesini tüm yönleriyle ele alan kitap, Toplumun Sosyolojik Hesaplaşması – Devlet ve Toplum Üzerine Değerlendirmeler alt başlığıyla okurla buluşuyor.

By Şimşek, Osman

Akis Kitap,9786055880095

Anayasal devlet

Gümrük yolsuzlukları ve akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili yazıları nedeniyle, Sabah gazetesindeki görevine TMSF tarafından son verilen Aydın Ayaydın, iddialarını belgeleriyle ortaya koyuyor.Kitapta yer verilen yazılar, Bakan Tüzmen'e bağlı gümrüklerde yaşanan olayları gün ışığına çıkarırken, öte yandan Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uygulamaya ...

By Ayaydın, Aydın

,9789755201375

Anayasal devlet

Günümüzde devletlerin hukuksal yapıları anayasalar tarafından belirlenmektedir. Anayasa, devletin niteliğini ve temel kurumlarını, özgürlüklerle kamu yetkisini, sınırlarını ve kullanma koşullarını düzenleyen hukuk kuralları bütünüdür. Anayasa üst norm olarak devletin hukuksal çerçevesini kurarken hak ve yetkilerin sınırlarını da belirler.

By Turhan, Mehmet

Gündoğan Yayınları,9789755201375

Türkiye'de hukuk mesleği : sosyolojik bir inceleme

Elinizdeki bu kitap, hem gelişmekte olan ülkelere ilişkin kuramsal bir katkı yapmak hem de Türk hukuk mesleğinin genel özelliklerini sergilemek amacı ile ortaya çıktı. Kitabın temel varsayımı ise, profesyonel grupların, sadece sanayileşmiş Batı ülkelerine özgü olmadığı, gelişmekte olan ülkelerde de benzer oluşumların gözlenebileceğidir. Gelişmekte ...

By Cirhinlioğlu, Zafer

Gündoğan Yayınları,9789755201528

Adalet Kavramı : adalet kavramının göreliği üzerine bir deneme

Elinizdeki bu yapıt adalet kavramı üzerine ülkemizde yazılan ilk eserdir. Hukuk ve felsefenin ana konularından birisi olan adalet sorunu olarak beni fazlasıyla düşündürüyordu. Bu düşünce ile konu üzerine yaptığım geniş boyutlu bir araştırma sonucunda, doktora tezi olarak adalet kavramını ele almağa karar verdim. İncelemelerim genişledikçe adaletin ...

By Çeçen, Anıl

Gündoğan Yayınları,9789755201030