Konu Başlıkları

Genel Çalışmalar

Arama Sonuçları: 5 - 16 sonuç sayısı 530

Dünya platformunda Türk dünyası coğrafyası

Yeryüzünde coğrafyanın ve jeopolitiğin çizdiği kavram ve ölçüler çerçevesinde sağlara bir kale; yani dünyanın kalbini aramak gerekir. Bu ölçülere uygun kara parçası, Anadolu Yarımadası'dır. Anadolu'ya sahip olan bir millet, dünyaya hakim olur. Bunun en son örneğini Osmanlı İmparatorluğu oluşturur. Dünyanın kalbini teşkil eden Anadolu'da, bugün Türk...

By Özey, Ramazan

Aktif Yayınevi,9789756755044

Coğrafya eğitimi: tarih, standartlar, hedefler

İçinde bulunduğumuz şu yıllarda, ilk ve ortaöğretimdeki yenidenyapılanma çalışmalan içerisinde, coğrafya eğitimi alanında önemliyenilikler yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda, coğrafya ders programlan,ders içeriğini gösteren bir liste ile genel amaçlan açıklayan oldukça genelbilgilerden oluşuyordu.

By Taş, Halil İbrahim

,9789758986408

Coğrafya öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar

Coğrafya, Cumhuriyetin ilânından günümüze Türkiye okuUanndadevamlı olarak okutulan temel dersler arasında yer almıştır. AmerikaBirleşik Devletleri (ABD)'de dahil pek çok ülkede, coğraf>a derslerininokullarda ölüm kalım savaşı verdiği yıllarda dahi Türkiye'de coğrafyadersleri ortaöğretim programlarındaki yerini koruyabilmiştir.

By

,9789758986533

Vahit Lütfi Salcı'nın izinde

Vahit Lütfi Salcı adını ilk kez nerede gördüm, duydum bilemiyorum.Belki Amuca kabilesinden ve/veya Bedreddinilerden sözeden bir gazete, dergi, kitap ya da sitede. Belki de Nazif Karaçam'mOzan Ağacı Dergisindeki yazılanndan birinde. Sorduğumkitapçı ve sahaflann çoğu adını duymuşlardı ama ellerinde hiçbireseri yoktu.

By Yaprak, Mevlüt

Ulusal Bellek Yayınları,9789759218423

İstanbul Bilgi University guide to writing academic papers and dissertations

This books is a guide to writing academic papers and dissertations.

By Şengel, Deniz

,

Tarantula post

Yaklaşık iki yıl önce, gene mizah dergisi çıkarmahastalığımın nüksettiği günler... Masama gömülmüşçalışırken sessizce, sanki ayak uçlarına basarak...

By Berber, Ahmet Oktay

Birey Yayıncılık,9789758618590

Yüzyılın depremi

Deprem, sosyal ilişkilerimizde kardeşliğin, dayanışmanınönemini öğretti. Enkaz altında kalanların birerparçamız olduğunu hatırlattı.

By Sılay, Mehmet

Birey Yayıncılık,9789758257409

Dön evine ! Bırak esrarı

""üşüyorsun sen!""Hava soğuk, yağmur alabildiğince yağmaktaydı.""Hayır üşümüyorum!"" sertti.

By Artun, Cihangir

Birey Yayıncılık,9789752640252

Bitirme - lisansüstü tez, proje, makale ve tebliğ yazım kılavuzu

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tez ve Proje Yazım ElKitabı, Vakfa bağlı fakülte ve bölümlerde hazırlanacak lisansüstütezlerin ve projelerin yazılmasında, bilimsel yazım kurallarınauygun bir standardı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

By

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,

İlmi araştırma yazılarında uyulacak esaslar

Mer ilim dalmm kendine has bir yazı disiplini vardır. Fakat muhtevasıve bağlı olduğu ilmî disiplin ne olursa olsun, ilmî araştırma yazılarının, baskıdanönce redaksiyonu, dizgiyi, tashihi, montajı; basıldıktan sonra da okunuşuve laydalanmayı kolaylaştırıcı bir takım prensiblere uyması gerekir.

By Açıkgöz, Halil

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980073

Şağab Hatun : Abbasi hilafetinde örnek bir Türk anası

Bu eserde bir Türk anası, Şağab Hatun anlatılmaktadır. 'Türk-İslâm Tarihinde kadınlar ikinci sınıf vatandaştır' diyen cahillerin ve 'Örnek Ana' arayan idealist genç kızlarımızın dikkatle okuması gereken ideal bir eserdir.

By Kitapçı, Zekeriya

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı,9789754980387

11 anlatı

İstanbul Erkek Lisesi Felsefe eğitimcilerinden Keyize Hanımın ve Cemil Sena Beyinbana telkinde bulundukları öğretilerinden biri de sanatın tüm kollarında sanat yapıtlarımüretirken, sanatçının yalnız içten esinlenmekle kalmayıp, çağının düşünsel hareketlenmelerini degörerek, kendi zevki ve anlayışıyla birlikte yapıtını şekillendirdiğidir.

By Üstüner, Ali Cengiz

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,

Düğümlü halının öncüsü Geve - tülü ve benzeri dokumalar

Dünvanın en eski kavimlerinden olan Türkler, 6000 yıllık bir tarihe sahiptirler. En EskiTürkler, Altaylar'dan Urallar'a ve Hazar Denizine kadar yayılan Anayurtlarının, sertkara iklimine uyum sağlamışlar.

By Kırzıoğlu, Neriman Görgünay

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları,9789754981254

Tescil ve sürücü belgesi işlemleri rehberi

Günümüzde, tescil ve sürücü belgesi işlemleri konusundaki bilgi eksikliği,bu konuda bürokratik işlemlerin fazlalığı ve işlemlerin uzun sürmesi gibi sebeplerbaşvuru sahiplerine ciddi sıkıntılar yaşatmaktadır. işlemlerin daha yalın halegetirilmesi gerekliliğinin yanı sıra başvuru sahiplerinin mevcut uygulama hakkındabilgilendirilmesi bu konuda yaşana...

By Tezcan, Ayhan

İstanbul Ticaret Odası,9789755124629

Taşımacılık kılavuzu

Dışticaretle uğraşan kişi veya kuruluşlar için önemli konulardan birinakliyedir.Gemi, kamyon, vagon gibi taşıtların kiralanmasından yüklerin istiflenmesinekadar uzanan çeşitli hizmet ve işlem kademeleri genellikle meslekleilgili kimseler tarafmdan takip edilir.

By Akten, Necmettin

İstanbul Ticaret Odası,

Eski eser binaların yapımında yaşanan bürokratik zorluklar

Dünyada ve ülkemizde özellikle son elli yılda hız kazanan modernleşme vedeğişen yaşam tarzı bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmiştir. Bugelişim sonucunda pek çok ülkedeki şehir yapısı tahrip olmuş ve tarihi binalartehdit altında kalmıştır.

By

İstanbul Ticaret Odası,9879944601894